Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet .

Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

Các tác dụng cơ cấu lại đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng trong toàn cảnh đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 và tình hình thông thường mới lúc bấy giờ cũng như lựa chọn được kế hoạch tiếp cận tương thích với toàn cảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đã và đang được nhìn nhận, tổng kết trong những văn kiện chuẩn bị sẵn sàng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .

Bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện cơ cấu lại đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam những năm qua, đồng thời đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới.

Tình hình thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Chủ trương đường lối

Chủ trương cơ cấu lại đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng tại Việt Nam được Thủ tướng nhà nước đề ra tại Chỉ thị số 1792 / CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản trị đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu cơ quan chính phủ. Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ( KTXH ) quá trình 2011 – 2020, Kế hoạch tăng trưởng KTXH tiến trình 2011 – năm ngoái. Kết luận số 10 – KL / TW ngày 18/10/2011 của Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI ) khẳng định chắc chắn, tái cơ cấu đầu tư công là một trong ba trọng tâm tái cơ cấu của Việt Nam trong quá trình 2010 – 2020. Cụ thể hóa chủ trương này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, nhà nước đã có những nghị quyết khẳng định chắc chắn quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế tài chính trong đó có tái cơ cấu đầu tư công trong khuôn khổ thay đổi quy mô tăng trưởng .
Trong toàn cảnh thông thường mới, để thôi thúc tiềm năng kép về tăng trưởng kinh tế tài chính và phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã phát hành những luật, chính sách, chủ trương có tương quan như : Luật Đầu tư công năm năm trước và sửa đổi năm 2019 ; Luật giá thành nhà nước năm năm ngoái, Luật Quản lý, sử dụng gia tài công năm 2017 ; Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư năm 2020 … và những văn bản hướng dẫn thi hành ; Quyết định số 63 / QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công quy trình tiến độ 2017 – 2020 và khuynh hướng đến năm 2025 ; Nghị quyết số 84 / NQ-CP ngày 29/05/2020 của nhà nước về những trách nhiệm, giải pháp liên tục tháo gỡ khó khăn vất vả cho sản xuất kinh doanh thương mại, thôi thúc giải ngân cho vay vốn đầu tư công và bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn xã hội trong toàn cảnh đại dịch Covid-19 …

Kết quả tích cực

Trong những năm qua, việc phát hành và thực thi đồng nhất những chủ trương đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho quy trình triển khai cơ cấu lại đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng và đạt được những hiệu quả quan trọng. Cụ thể :
Để cơ cấu lại thực ra và nâng cao hiệu suất cao đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng quá trình tới, cần tổ chức triển khai tiến hành thực thi tốt Luật Đầu tư công số 39/2019 / QH14 và những Nghị định hướng dẫn Luật ; Phối kết hợp một cách đồng nhất với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật PPP và những văn bản có tương quan để tạo ra tính thống nhất trong lôi cuốn đầu tư và tăng cường hiệu suất cao của vốn đầu tư công và vốn đầu tư toàn xã hội .
Một là, cơ cấu đầu tư chuyển dời theo hướng tích cực, bộc lộ ở việc giảm tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước trong tổng đầu tư toàn xã hội ( Bảng 1 ). Giai đoạn 2011 – năm ngoái, tỷ trọng này đạt 39,04 %. Giai đoạn năm nay – 2020, tỷ suất này liên tục giảm và đạt tiềm năng đặt ra là tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước đạt từ 31-34 % tổng vốn đầu tư toàn xã hội ( 37,5 % năm năm nay, 35,60 % năm 2017, 33,20 % năm 2018 ; 31,70 % năm 2019, 32.20 % trong 6 tháng đầu năm 2020 ) .
Hai là, đầu tư công liên tục đóng vai trò là nguồn vốn mồi, dẫn dắt những thành phần kinh tế tài chính khác tham gia đầu tư. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội quy trình tiến độ năm nay – 2019 đạt 33,43 % ( đạt tiềm năng đề ra trong quá trình năm nay – 2020 đạt từ 30-35 % ) ( Bảng 2 ), trong đó vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tăng từ mức 38,90 % năm năm nay lên 44,20 % trong 6 tháng đầu năm 2020. Vốn đầu tư trực tiếp quốc tế được duy trì không thay đổi ở mức trên 23 % quá trình năm nay – 2020. Bên cạnh đó, tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước trong GDP cũng giảm dần từ mức 12,4 % năm năm nay xuống còn 11,9 % năm 2017, 11,2 % năm 2018 và còn 10,7 % năm 2019. Như vậy, đầu tư công quá trình năm nay – 2020 đạt tiềm năng khoảng chừng 10-11 % GDP ( Hình 2 ) .
Ba là, đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào những tác nhân thôi thúc tăng hiệu suất lao động, sử dụng hiệu suất cao những nguồn lực đầu tư xã hội. Giai đoạn năm nay – 2020, hiệu suất cao KTXH của đầu tư nói chung, và đầu tư công nói riêng được cải tổ, thông số ICOR quy trình tiến độ năm nay – 2020 ước khoảng chừng 6,11 ( Năm thấp nhất là 6,42 ; năm cao nhất là 5,97 ) cao hơn so với mức gần 6,29 ( năm thấp nhất là 6,76 ; năm cao nhất là 5,72 ) của quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái ( Hình 3 ) .
Bốn là, giải ngân cho vay vốn đầu tư công được chú trọng thực thi và trấn áp ngặt nghèo. Tỷ lệ giải ngân cho vay vốn đầu tư công năm năm nay đạt 91 %, năm 2017 đạt 89 %, năm 2018 đạt 92,80 %, 7 tháng đầu năm 2020 đạt 42,7 %. Nhìn chung, tỷ suất giải ngân cho vay vốn đầu tư công hàng năm đạt trên 90 % trong quy trình tiến độ năm nay – 2020. Tổng số dự án Bất Động Sản của Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW tiến trình năm nay – 2020 khoảng chừng 11.100 dự án Bất Động Sản ( không gồm có những dự án Bất Động Sản thuộc những Chương trình tiềm năng vương quốc ). Trong đó, số dự án Bất Động Sản đã hoàn thành xong tiến trình trước, liên tục được cân đối vốn để thanh quyết toán là 1.798 dự án Bất Động Sản ; dự án Bất Động Sản hoàn thành xong tính đến hết kế hoạch năm 2019 là 7.354 dự án Bất Động Sản, bằng 67,9 % tổng số dự án Bất Động Sản đã được giao kế hoạch trung hạn .
Bên cạnh đó, quy trình tiến độ năm ngoái – 2020, cùng với sự di dời nguồn vốn đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư nhà nước, tăng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước và FDI, cơ cấu kinh tế tài chính theo thành phần cũng có sự di dời tích cực, tăng trưởng và góp phần vào GDP của khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư quốc tế đã tăng lên rõ ràng như thể hiệu quả của kiểm soát và điều chỉnh giảm của đầu tư của khu vực kinh tế tài chính nhà nước trong tổng đầu tư của nền kinh tế tài chính. Đây là chủ trương đúng và tương thích trong toàn cảnh khu vực tư nhân ngày càng vững mạnh và khu vực đầu tư quốc tế ngày càng quan trọng .

Xem thêm  Keylogger là gì? Hướng dẫn cách phòng tránh Keylogger hiệu quả

Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những tác dụng đạt được về cơ cấu lại đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng còn một số ít sống sót như sau :
Thứ nhất, thể chế quản trị đầu tư công, cơ cấu lại đầu tư công còn nhiều hạn chế do một số ít độc lạ về khung khổ pháp lý : ( i ) Về tính thống nhất giữa Luật Đầu tư công và những luật chuyên ngành có tương quan ; ( ii ) Nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi công tác làm việc lập, đánh giá và thẩm định và quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, theo dõi – giám sát trong hoạt động giải trí đầu tư công, qua đó ảnh hướng đến chất lượng của những dự án Bất Động Sản ; ( iii ) Vướng mắc phát sinh tương quan đến tiêu chuẩn phân loại, thẩm quyền quyết định hành động, kiểm soát và điều chỉnh so với những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .
Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế  - Ảnh 1
Thứ hai, công tác làm việc giải ngân cho vay vốn đầu tư công mặc dầu đạt tiềm năng đề ra nhưng trong thực tiễn tiến hành vẫn còn chậm và gặp nhiều vướng mắc. Đến tháng 8/2020, một lượng vốn lớn đang bị chậm giải ngân cho vay và điều chuyển sang những bộ, ngành, địa phương khác. Thủ tướng nhà nước đã phải xây dựng Tổ thôi thúc giải ngân cho vay vốn đầu tư công. Đây là một hiện tượng kỳ lạ mới cần nghiên cứu và điều tra, nghiên cứu và phân tích sâu hơn ở rất nhiều chiều cạnh : Tại sao quá trình lúc bấy giờ đang rất cần vốn đầu tư công nhưng lại không giải ngân cho vay được ? Nguyên nhân chủ quan hay khách quan là chính ? Làm thế nào để vừa tăng cường giải ngân cho vay vừa bảo vệ vốn đầu tư công không bị thất thoát, tiêu tốn lãng phí ?
Thứ ba, còn có khoảng cách giữa chất lượng thể chế quản trị đầu tư công của Việt Nam so với thông lệ quốc tế tốt, đặc biệt quan trọng ở khâu lập, đánh giá và thẩm định, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên những dự án Bất Động Sản đầu tư. Việc theo dõi, nhìn nhận những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công chưa đồng điệu và chưa được coi trọng .
Thứ tư, công tác làm việc theo dõi, nhìn nhận đầu tư công còn mang đặc thù diễn đạt, chưa thực sự đơn cử về tiêu chuẩn và mục tiêu nhìn nhận, chưa khá đầy đủ xét về nhu yếu phân phối thông tin và hướng dẫn cách nhìn nhận để bảo vệ tính tổng lực, khách quan, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình .
Thứ năm, một số ít bộ, ngành và chính quyền sở tại địa phương chưa thực sự kinh khủng trong tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản trên địa phận … vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu chưa được tôn vinh .

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Có nhiều nguyên do dẫn đến những sống sót, hạn chế của cơ cấu lại đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng :
Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế  - Ảnh 2
Thứ nhất, chất lượng sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản chưa tốt. Một số bộ, ngành và địa phương phê duyệt dự án Bất Động Sản chưa bảo vệ không thiếu những lao lý hiện hành, đặc biệt quan trọng những pháp luật chỉ được phép lập và phê duyệt dự án Bất Động Sản khi đã xác lập được năng lực cân đối nguồn vốn. Trong công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, vẫn còn thực trạng một số ít dự án Bất Động Sản sẵn sàng chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án Bất Động Sản chỉ mang tính hình thức để có điều kiện kèm theo ghi vốn ; khi dự án Bất Động Sản đã được quyết định hành động đầu tư và sắp xếp vốn mới thực sự thực thi sẵn sàng chuẩn bị đầu tư ; 1 số ít dự án Bất Động Sản đã được sắp xếp vốn thực thi nhưng trên thực tiễn vẫn chưa triển khai xong quy trình chuẩn bị sẵn sàng đầu tư .

Xem thêm  Những lợi ích và thách thức trong mô hình bán lẻ B2C tại Việt Nam

Thứ hai, công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán còn một số sai sót như: Áp dụng định mức, đơn giá không đúng quy định, khối lượng dự toán không đúng so với thiết kế được phê duyệt, trùng lắp về khối lượng…; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu còn sai sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất…

Thứ ba, công tác làm việc lập kế hoạch đầu tư vốn chưa sát với trong thực tiễn, nhiều dự án Bất Động Sản được giao kế hoạch vốn lớn hơn năng lực triển khai và giải ngân cho vay. Công tác giao kế hoạch chậm chưa tương thích với nhu yếu tiến trình những dự án Bất Động Sản do việc chấp hành những nguyên tắc, tiêu chuẩn phân chia vốn kế hoạch ở một số ít bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm, dẫn đến phải bổ trợ, sửa đổi giải pháp phân chia vốn nhiều lần, ảnh hưởng tác động đến quá trình giao kế hoạch đầu tư tăng trưởng .
Thứ tư, chất lượng của những loại quy hoạch còn thấp, tính dự báo còn hạn chế, thiếu tính link, đồng điệu gây tiêu tốn lãng phí và kém hiệu suất cao đầu tư so với một số ít dự án Bất Động Sản hạ tầng, ảnh hưởng tác động đến việc triển khai xong thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, công tác làm việc đền bù giải phóng mặt phẳng gặp nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc về đơn giá, giải pháp đền bù, khó khăn vất vả trong sơ tán những khu công trình tiện ích .
Thứ năm, việc xem xét hạng mục khu công trình, dự án Bất Động Sản trong kế hoạch trung hạn và phê duyệt ngân sách dự án Bất Động Sản cho mỗi năm không phải khi nào cũng hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu giải ngân cho vay được đúng quy trình tiến độ .

Đồng bộ các giải pháp tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Bối cảnh

Đầu tư công giúp nhà nước đạt được những chỉ tiêu KTXH đề ra trong từng thời kỳ. Để liên tục cơ cấu lại đầu tư công, gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng trong toàn cảnh mới, có nhiều điểm cần không cho. Cụ thể :
Thứ nhất, tình hình kinh tế tài chính quốc tế dịch chuyển khó lường. Nguồn vốn đầu tư quốc tế khó dự báo và tiềm ẩn nhiều dịch chuyển. Quan hệ kinh tế tài chính Mỹ – Trung diễn biến phức tạp. Dòng vốn di dời khỏi Trung Quốc có đến Việt Nam hay không nằm ngoài tầm trấn áp của nền kinh tế tài chính Việt Nam. Vì vậy, cần chú trọng kêu gọi nguồn nội lực. Chủ động nhất vẫn là nguồn đầu tư công .
Thứ hai, việc thông thường hóa quan hệ kinh tế tài chính quốc tế là rất khó dự báo dưới tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Khi nào có vắc-xin và khi nào kinh tế tài chính đối ngoại trở về trạng thái thông thường như trước thời gian dịch Covid-19 nằm ngoài sự tầm trấn áp của tất cả chúng ta. Vì vậy, việc kiểm soát và điều chỉnh đầu tư công để nền kinh tế tài chính quản lý và vận hành theo trạng thái thông thường mới là nhu yếu bắt buộc .
Thứ ba, tính động lực và tính dẫn dắt của khu vực kinh tế tài chính tư nhân và vốn đầu tư của khu vực kinh tế tài chính tư nhân luôn cần xem xét. Không phải khi nào, vốn đầu tư và khu vực kinh tế tài chính tư nhân cũng phân phối được vai trò dẫn dắt nền kinh tế tài chính. Để có xu thế đúng, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu và chất lượng môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu và cung ứng nhu yếu của tình hình thông thường mới, thì khu vực công, đặc biệt quan trọng là đầu tư công phải phát huy vai trò dẫn lối. Vì vậy, cơ cấu lại đầu tư công để phát huy tính chủ yếu của khu vực kinh tế tài chính nhà nước, cung ứng được nhu yếu của tình hình thông thường mới là nội hàm rất là quan trọng .

Chủ trương đường lối

Giai đoạn 2021 – 2025, việc cơ cấu lại và nâng cao hiệu suất cao đầu tư công là nhu yếu cấp thiết. Việc cơ cấu lại đầu tư công cần được thực thi kinh khủng theo những quan điểm đơn cử sau :
Thứ nhất, liên tục thay đổi triệt để phương pháp quản trị đầu tư công nhằm mục đích khắc phục thực trạng sắp xếp vốn phân tán, giàn trải và nâng cao một bước hiệu suất cao đầu tư. Việc kêu gọi vốn ngoại là thiết yếu, lôi cuốn vốn đầu tư tư nhân là động lực thôi thúc tăng trưởng nhưng phát huy vốn trong nước mới là quyết định hành động, bảo vệ thiên chức chủ yếu và dẫn dắt nền kinh tế tài chính đi đúng hướng và tăng cường năng lượng cạnh tranh đối đầu vương quốc .
Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế  - Ảnh 3
Thứ hai, tập trung chuyên sâu nguồn lực đầu tư công vào tiềm năng thôi thúc quy trình thay đổi quy mô tăng trưởng, thực thi những dự án Bất Động Sản đầu tư quan trọng ( trường bay trọng điểm, mạng lưới hệ thống cao tốc vương quốc, công trìnhạ tầng trọng điểm ), liên vùng và có tính lan tỏa và tại những vùng kinh tế tài chính trọng điểm làm cơ bản trước khi hoàn toàn có thể lôi cuốn vốn từ khu vực tư nhân trong nước và vốn FDI .
Thứ ba, khắc phục triệt để sự chậm trễ, tháo gỡ khó khăn vất vả trong giao và giải ngân cho vay vốn đầu tư công ; có giải pháp, chế tài giải quyết và xử lý so với những tổ chức triển khai, cá thể gây chậm trễ trong việc giao và giải ngân cho vay vốn .
Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình theo dõi, nhìn nhận đầu tư, tích hợp những mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu về quản trị đầu tư nhằm mục đích bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát so với đầu tư công .
Thứ năm, tăng nhanh công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và chế tài so với việc sử dụng, vốn đầu tư công một cách công khai minh bạch, minh bạch và có tính khả thi … bảo vệ nhu yếu, mọi nguồn vốn kêu gọi được phải sử dụng đúng mục tiêu, đúng địa chỉ và kịp thời .

Xem thêm  Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính - Việt Luật Hà Nội

Một số giải pháp và kiến nghị

Để cơ cấu lại thực ra và nâng cao hiệu suất cao đầu tư công gắn với thay đổi quy mô tăng trưởng quá trình tới, cần thực thi hiệu suất cao những giải pháp, chủ trương sau :
Một là, tổ chức triển khai thực thi tốt Luật Đầu tư công số 39/2019 / QH14 và những Nghị định hướng dẫn Luật. Phối kết hợp một cách đồng điệu với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư và những văn bản có tương quan để tạo ra tính thống nhất trong lôi cuốn đầu tư và tăng cường hiệu suất cao của vốn đầu tư công và vốn đầu tư toàn xã hội .
Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế  - Ảnh 4
Hai là, liên tục triển khai xong thể chế quản trị đầu tư công, bảo vệ hiệu suất cao và tương thích với thông lệ quốc tế, trong đó, ưu tiên thay đổi phương pháp đánh giá và thẩm định, nhìn nhận và lựa chọn dự án Bất Động Sản đầu tư theo mức độ hiệu suất cao kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản và những ưu tiên về cơ cấu lại nền kinh tế tài chính ; thiết kế xây dựng và phát hành hướng dẫn về phương pháp luận thẩm định và đánh giá, gồm có cả nghiên cứu và phân tích chi phí-lợi ích xã hội và những công cụ sửa chữa thay thế .
Ba là, tổ chức triển khai thiết kế xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng tập trung chuyên sâu nguồn lực thôi thúc quy trình cơ cấu lại nền kinh tế tài chính, thay đổi quy mô tăng trưởng. Nguồn vốn đầu tư công phải được kêu gọi, sử dụng và chế tài đến đúng tiềm năng, địa chỉ và thời gian hiệu suất cao nhất .

Bốn là, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đôn đốc (chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Năm là, tăng cường công tác làm việc giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực thi kế hoạch đầu tư công và triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư đơn cử. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc trong tiến hành kế hoạch đầu tư công, thực thi dự án Bất Động Sản .

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), Báo cáo số 9629/BC-BKHĐT ngày 26/12/2019 về tình hình và kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng;
2. Tổng cục Thống kê (2020), Báo cáo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội các năm từ 2011-2019;
3. Tổng cục Thống kê (2020), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020;
4. Trần Kim Chung, Nguyễn Văn Tùng (2020), Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam, Tạp chí Tài chính kỳ 1+2, tháng 02 năm 2020;
5. International Monetary Fund (2019), PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT ASSESSMENT (PIMA) Strengthening Infrastructure Governance.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *