Chứng khoán phái sinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chứng chỉ chứng khoán phái sinh.

Act of Birth Certificate.

WikiMatrix

Thời kỳ của Ovitz cũng gây ra một vụ kiện chứng khoán phái sinh kéo dài đến tháng 6 năm 2006, tức là gần 10 năm.

The Ovitz episode engendered a long-running derivative suit, which finally concluded in June 2006, almost 10 years later.

WikiMatrix

Dụng cụ biến động là những công cụ tài chính theo giá trị biến động ngụ ý của chứng khoán phái sinh khác.

Volatility instruments are financial instruments that track the value of implied volatility of other derivative securities.

WikiMatrix

Họ mua và bán các công cụ tài chính được trao đổi trên các thị trường chứng khoán, thị trường phái sinh và thị trường hàng hóa, gồm có các sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch phái sinh và sàn giao dịch hàng hóa.

They buy and sell financial instruments traded in the stock markets, derivatives markets and commodity markets, comprising the stock exchanges, derivatives exchanges and the commodities exchanges.

WikiMatrix

Chỉ có 62.217 cổ phần của Arsenal được phát hành; họ không được tham gia giao dịch trong các trao đổi công cộng chẳng hạn như Thị trường Tập đoàn FTSE hoặc Thị trường Đầu tư Lựa chọn London; và họ tương đối ít khi tham gia giao dịch tại hệ thống sàn chứng khoán ICAP và Thị trường Trao đổi Chứng khoán Phái sinh, một thị trường chuyên biệt.

Only 62,217 shares in Arsenal have been issued, and they are not traded on a public exchange such as the FTSE or AIM; instead, they are traded relatively infrequently on NEX Exchange (AFC), a specialist market.

WikiMatrix

Một sự phân biệt chung là giữa: “quản lý tài chính định lượng”, các mô hình tình hình tài chính của một công ty lớn, phức tạp; “định giá tài sản định lượng”, mô hình lợi nhuận của các cổ phiếu khác nhau; “kỹ thuật tài chính”, mô hình giá hoặc lợi nhuận của chứng khoán phái sinh; “định lượng tài chính doanh nghiệp”, mô hình của các quyết định tài chính của công ty.

Xem thêm  Cách làm thẻ ATM Vietinbank online: Lấy ngay, miễn phí

A general distinction is between: “quantitative financial management”, models of the financial situation of a large, complex firm; “quantitative asset pricing”, models of the returns of different stocks; “financial engineering”, models of the price or returns of derivative securities; “quantitative corporate finance”, models of the firm’s financial decisions.

WikiMatrix

Giao dịch phái sinh và giao dịch chứng khoán: Các cá nhân giàu có thường tạo ra các phương tiện ra nước ngoài để tham gia vào các khoản đầu tư rủi ro, chẳng hạn như phái sinh và giao dịch chứng khoán toàn cầu, có thể rất khó tham gia trực tiếp vào nước ngoài do điều tiết thị trường tài chính rườm rà.

Derivatives and securities trading: Wealthy individuals often form offshore vehicles to engage in risky investments, such as derivatives and global securities trading, which may be extremely difficult to engage in directly onshore due to cumbersome financial markets regulation.

WikiMatrix

Một khi nó bắt đầu là khoản vay láo, nó chỉ có thể được bán ở thị trường thứ cấp thông qua nhiều gian lận nữa, gian dối về danh tiếng và bảo hiểm, và những người này tạo thứ gọi là chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp và phái sinh ngoại lai và gần như sẽ được đảm bảo bằng các khoản vay láo.

Once it starts out a fraudulent loan, it can only be sold to the secondary market through more frauds, lying about the reps and warrantees, and then those people are going to produce mortgage-backed securities and exotic derivatives which are also going to be supposedly backed by those fraudulent loans.

ted2019

Lớn nhất là “nền kinh tế mới” bong bóng Internet năm 2000, đổ vỡ vào năm 2000, bong bóng bất động sản ở nhiều nước, tạo bong bóng tài chính phái sinh khắp mọi nơi, bong bóng thị trường chứng khoán cũng ở khắp mọi nơi, hàng hóa và đủ loại bong bóng, bong bóng nợ và tín dụng – bong bóng, bong bóng, bong bóng.

Xem thêm  Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành - Công ty luật TNHH An Phước

The biggest one was the “new economy” Internet bubble in 2000, crashing in 2000, the real estate bubbles in many countries, financial derivative bubbles everywhere, stock market bubbles also everywhere, commodity and all bubbles, debt and credit bubbles — bubbles, bubbles, bubbles.

ted2019

Jérôme Kerviel (Société Générale) và Kweku Adoboli (UBS), hai Nhà giao dịch chứng khoán giả mạo, làm việc trong cùng một loại vị trí, Một bàn Delta One – một bàn nơi phái sinh được giao dịch, chứ không phải cổ phiếu đơn lẻ hoặc trái phiếu.

Jérôme Kerviel (Société Générale) and Kweku Adoboli (UBS), two rogue traders, worked in the same type of position, the Delta One desk – a table where derivatives are traded, and not single stocks or bonds.

WikiMatrix

Do đó, định giá phái sinh là một bài tập “ngoại suy” phức tạp để xác định giá trị thị trường hiện tại của một chứng khoán, sau đó được sử dụng bởi các cộng đồng bên bán.

Therefore, derivatives pricing is a complex “extrapolation” exercise to define the current market value of a security, which is then used by the sell-side community.

WikiMatrix

Hiệu chuẩn là một trong những thách thức chính của thế giới Q: một khi một quá trình tham số thời gian liên tục đã được hiệu chỉnh thành một tập hợp các chứng khoán được giao dịch thông qua một mối quan hệ như (1), một mối quan hệ tương tự được sử dụng để xác định giá của các phái sinh mới.

Calibration is one of the main challenges of the Q world: once a continuous-time parametric process has been calibrated to a set of traded securities through a relationship such as (1), a similar relationship is used to define the price of new derivatives.

WikiMatrix

Bán khống có thể không, dẫn đến việc SIF giữ một vị trí ngắn hạn trong chứng khoán cùng loại từ cùng một công ty phát hành đại diện cho hơn 0% tài sản của mình Khi sử dụng các công cụ phái sinh tài chính, SIF phải đảm bảo thông qua chính sách đa dạng hóa phù hợp của các tài sản cơ bản với mức độ phân tán rủi ro tương tự.

Xem thêm  Phí phạt trễ hạn FeCredit – Cách tính phí trả chậm Fe Credit mới nhất 2021

Short sales may not, result in the SIF holding a short position in securities of the same type from the same issuer representing more that 0% of its assets When using financial derivative instruments, the SIF must ensure through an appropriate diversification policy of the underlying assets a similar level of risk spreading.

WikiMatrix

Việc trao đổi trên Thị trường chứng khoán hay thị trường hàng hóa là trao đổi thực sự trên các tài sản cơ bản mà không phải là hoàn toàn tài chính trong bản thân chúng, mặc dù chúng thường di chuyển lên xuống về giá trị trong phản ứng trực tiếp với việc trao đổi trong các phái sinh hoàn toàn có tính chất tài chính hơn.

Trading in stock markets or commodity markets is actually trade in underlying assets which are not wholly financial in themselves, although they often move up and down in value in direct response to the trading in more purely financial derivatives.

WikiMatrix

Tuy nhiên, cả hai cơ quan này đã trì hoãn việc thông qua một số quy định phái sinh vì gánh nặng của việc soạn thảo các quy định khác, tranh chấp và phản đối các quy tắc, và nhiều định nghĩa cốt lõi (chẳng hạn như các thuật ngữ “hoán đổi”, “hoán đổi dựa trên chứng khoán“, “đại lý hoán đổi”,” đại lý hoán đổi dựa trên chứng khoán“, “bên tham gia hoán đổi chính” và “bên tham gia hoán đổi dựa trên chứng khoán chính”) vẫn chưa được thông qua.

However, both of them had delayed adoption of a number of derivatives regulations because of the burden of other rulemaking, litigation and opposition to the rules, and many core definitions (such as the terms “swap”, “security-based swap”, “swap dealer”, “security-based swap dealer”, “major swap participant” and “major security-based swap participant”) had still not been adopted.

WikiMatrix

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *