Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm: Một bản so sánh dành cho các doanh nghiệp | Internal Revenue Service

TCJA được cho phép người đóng thuế là nhà máy sản xuất / cơ sở kinh doanh thương mại cỡ nhỏ có những khoản thu gộc trung bình hàng năm từ 25 triệu đô la trở xuống trong quá trình ba năm trước đó hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thức kế toán chi thu bằng tiền mặt. Luật này làm tăng số lượng người đóng thuế là xí nghiệp sản xuất / cơ sở kinh doanh thương mại cỡ nhỏ mà đủ điều kiện kèm theo sử dụng giải pháp kế toán chi thu bằng tiền mặt và miễn cho những xí nghiệp sản xuất / cơ sở kinh doanh thương mại cỡ nhỏ này khỏi những quy tắc kế toán nhất định so với hàng tồn dư, vốn hóa ngân sách và những hợp đồng dài hạn. Kết quả là có nhiều người đóng thuế là nhà máy sản xuất / cơ sở kinh doanh thương mại cỡ nhỏ hơn hoàn toàn có thể đổi sang giải pháp kế toán chi thu khởi đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017 .

Những thay đổi liên quan đến việc chuyển đổi từ một công ty S sang một công ty C

Trong trường hợp một công ty S chuyển đổi sang một công ty C:

  • Các mục điều chỉnh thuần cần thiết để tránh việc các khoản tiền bị trùng lặp hay bỏ qua do sự thay đổi phương pháp kế toán và do việc hủy bỏ lựa chọn là công ty S (ví dụ: điều chỉnh bắt buộc do thay đổi bắt buộc từ phương pháp chi thu bằng tiền mặt sang phương pháp kế toán tích luỹ): các mục điều chỉnh ròng mà làm giảm thu nhập chịu thuế nhìn chung được tính đến hoàn toàn trong năm thay đổi, và các mục điều chỉnh ròng làm tăng thu nhập chịu thuế thường được tính đến và phân bổ trong giai đoạn bốn năm chịu thuế bắt đầu từ năm thay đổi.
  • Sự phân phối tiền mặt của công ty C cho cổ đông trong thời gian chuyển đổi sau khi kết thúc (thường là một năm sau khi chuyển đổi), trong phạm vi được miễn thuế giá trị cổ phiếu ban đầu, khi đó là lợi nhuận đầu tư trong phạm vi của tài khoản các mục điều chỉnh tích lũy (accumulated adjustments account, hay AAA) còn lại. Sự phân phối vượt ra ngoài AAA được coi là cổ tức đến từ Thu nhập và Lợi nhuận (Earnings and Profits, hay E&P) tích lũy. Sự phân phối sau giai đoạn đó là các cổ tức trong phạm vi E&P và có thể phải đóng thuế như là cổ tức.
Xem thêm  Ghostery: Phần mềm ngăn chặn theo dõi mạng Internet

TCJA thực hiện hai sửa đổi đối với luật hiện hành cho một công ty C mà (1) đã là công ty S vào ngày 21 tháng 12 năm 2017 và hủy bỏ việc lựa chọn là công ty S sau ngày 21 tháng 12 năm 2017, nhưng trước ngày 22 tháng 12 năm 2019 và (2) có cùng các chủ sở hữu cổ phiếu với tỷ lệ giống nhau vào ngày hủy bỏ và ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Những sửa đổi sau đây áp dụng cho những thực thể này:

  • Giai đoạn cho việc thực hiện các mục điều chỉnh thuần cần thiết để tránh việc các khoản tiền bị trùng lặp hay bỏ qua do sự thay đổi phương pháp kế toán và do việc hủy bỏ lựa chọn là công ty S được thay đổi thành sáu năm. Giai đoạn sáu năm này áp dụng cho các mục điều chỉnh ròng mà làm giảm thu nhập chịu thuế cũng như các mục điều chỉnh ròng mà làm tăng thu nhập chịu thuế.
  • Sự phân phối tiền mặt theo sau giai đoạn chuyển đổi sau khi kết thúc được coi như là lấy ra từ AAA và E&P của công ty theo tỷ lệ tương ứng.

Xin xem Thủ tục Thu thuế 2018-44 PDF để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm  Fear And Greed Index là gì?

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *