Cán cân thương mại và tác động của cán cân thương mại tới tăng trưởng kinh tế trong điều kiện bình thường mới ở Việt Nam

TCCTTS. ĐỖ THỊ THỤC – ThS. NGUYỄN MINH HẠNH (Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính)

TÓM TẮT:

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa dịch vụ tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng kinh tế và việc làm của mỗi quốc gia, nhất là các nước đang phát triển và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. XNK và cán cân thương mại (CCTM) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, đồng thời cũng là bộ phận cấu thành nên tổng sản phẩm quốc nội, là cơ sở tạo lập các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhất là trong điều kiện hiện nay. Do vậy, bài nghiên cứu trình bày cơ sở lý thuyết về CCTM và thực trạng việc áp dụng CCTM ở Việt Nam trong điều kiện bình thường mới hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện CCTM của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: cán cân thương mại, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Trong toàn cảnh đại dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có tín hiệu ngừng lại, hoạt động giải trí XNK nói riêng, Phục hồi tăng trưởng kinh tế tài chính nói chung gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Với những diễn biến mới của tình hình trong nước và quốc tế, nhà nước đã và đang sử dụng những giải pháp kích thích trải qua những chủ trương kinh tế tài chính vĩ mô, trong đó có những giải pháp thôi thúc xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, trấn áp nhập khẩu và cải tổ CCTM nhằm mục đích thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính và thực thi tiềm năng kép. Bên cạnh những tác động ảnh hưởng tích cực, những giải pháp này còn thể hiện những hạn chế nhất định, chưa phân phối được những dịch chuyển khó lường của dịch bệnh trong nước và toàn thế giới .

2. Cơ sở lý thuyết

Cán cân thương mại là gì ? Có thể hiểu CCTM hay xuất khẩu rong ( Balance of Trade – Net Export ) là sự chênh lệch giữa tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một vương quốc trong một thời kỳ nhất định. Đây là một số liệu quan trọng dùng để nhìn nhận sức khỏe thể chất và trình độ tăng trưởng của một vương quốc .

Công thức tính cán cân thương mại: được tính bằng tổng giá trị hàng xuất khẩu trừ tổng giá trị hàng nhập khẩu. Hay: NX = EX – IM

Trong đó : EX là tổng kim ngạch xuất khẩu, IM là tổng kim ngạch nhập khẩu, NX là cán cân thương mại .
Khi xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, vương quốc đó có thặng dư thương mại. Khi xuất khẩu ít hơn nhập khẩu, vương quốc đó thâm hụt thương mại. Hầu hết những vương quốc đều nỗ lực tránh thâm hụt thương mại, dù đôi lúc CCTM thuận tiện hoặc thặng dư không mang lại quyền lợi tốt nhất cho quốc gia .
Mặt khác, theo công thức tính tăng trưởng kinh tế tài chính GDP, là :

GDP = C + I + G + NX → NX = GDP – (C + I + G)

Trong đó : ( C + I + G ) là tổng tiêu tốn trong nước .
Như vậy, CCTM bằng sản lượng trừ đi tổng tiêu tốn trong nước, và xảy ra một số ít trường hợp sau :
– NX = 0 ; CCTM cân đối ; khi đó sản lượng trong nước đúng bằng tiêu tốn trong nước .
– NX > 0 ; CCTM thặng dư ; khi đó sản lượng trong nước lớn hơn tiêu tốn trong nước .
– NX < 0 ; CCTM thâm hụt, khi đó sản lượng trong nước nhỏ hơn tiêu tốn trong nước . Vai trò của CCTM : Một là, CCTM giúp xác lập nhu yếu tiền tệ của vương quốc . Nếu CCTM dương, xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa lớn, dòng tiền ngoại tệ chảy vào vương quốc nhiều sẽ làm cho nhu yếu quy đổi tiền trong nước tăng lên. Bởi những thanh toán giao dịch với nhà cung ứng và tiền lương của nhân viên cấp dưới không hề được giao dịch thanh toán bằng đồng ngoại tệ. Lúc này cầu đồng nội tệ tăng lên, làm tăng tỷ giá hối đoái và giá trị của đồng nội tệ trên thị trường quốc tế. Ngược lại, nếu CCTM âm, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa lớn hơn xuất khẩu, dòng tiền ngoại tệ cần để thanh toán giao dịch lớn, sẽ làm nhu yếu đồng nội tệ giảm, dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm. nhà nước sẽ dựa trên những số liệu đơn cử này để đưa ra những chủ trương kiểm soát và điều chỉnh tương thích, nhằm mục đích khắc phục những điểm yếu, phát huy ưu điểm, đưa vương quốc tăng trưởng vững chắc và cạnh tranh đối đầu với những nước khác trên quốc tế. Như vậy, CCTM hay còn gọi là xuất khẩu ròng, tương quan trực tiếp đến vòng xoay tiền tệ của một vương quốc . Hai là, CCTM là yếu tố ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ đến kinh tế tài chính vĩ mô của một vương quốc . Nếu CCTM dương cho thấy hàng loạt nền kinh tế tài chính đang trên đà tăng trưởng, lôi cuốn FDI lớn, giúp quốc gia tăng vị thế trên thị trường quốc tế. Còn nếu vương quốc đó đang gặp thực trạng thâm hụt thương mại hay CCTM âm cho thấy trình độ sản xuất, kinh doanh thương mại của những doanh nghiệp cần được cải tổ, để hoàn toàn có thể cung ứng được nhu yếu tiêu dùng trong nước và những tiêu chuẩn xuất khẩu . Ba là, CCTM là số liệu bộc lộ mức góp vốn đầu tư, thu nhập và tiết kiệm chi phí của một vương quốc . Nếu CCTM dương hay vương quốc đang thặng dư thương mại là tín hiệu cho thấy mức độ góp vốn đầu tư chiếm tỷ suất lớn hơn so với tỷ suất tiết kiệm chi phí. Đồng thời thu nhập của người lao động tăng lên cho thấy mức sống của người dân tại vương quốc đó đang ngày càng được cải tổ và nâng cao. Ngược lại, nếu CCTM âm hay thâm hụt thương mại, cho thấy tỷ suất tiết kiệm chi phí của vương quốc đó đang lớn, nhu yếu shopping sản phẩm & hàng hóa đang có xu thế giảm, mọi người dân tỏ ra vô cùng thận trọng .

Xem thêm  Cách làm thẻ ATM VPBank online số tài khoản đẹp cho người mới

3. Tình hình CCTM Việt Nam thời gian gần đây

3.1. Giai đoạn 2015 – 2020

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch XNK sản phẩm & hàng hóa năm năm ngoái cả nước đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10 % so với năm năm trước ; trong đó, xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa đạt 162,11 tỷ USD, tăng 7,9 % so với cùng kỳ năm năm trước và nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa là 165,65 tỷ USD, tăng 12 % so với cùng kỳ năm năm trước. Cán cân thương mại sản phẩm & hàng hóa cả nước thâm hụt 3,54 tỷ USD ( tương tự khoảng chừng 2,2 % kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa của cả nước ) và ngược lại so với khuynh hướng thặng dư 2,37 tỷ USD của năm năm trước .
Năm năm nay, kim ngạch XNK cả nước có sự tăng trưởng ấn tượng khi đạt 350,74 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 176,63 tỷ USD, tăng 9 % ( tương ứng tăng gần 14,52 tỷ USD ) so với năm năm ngoái ; nhập khẩu đạt hơn 174,11 tỷ USD, tăng 5,2 % ( tương ứng tăng hơn 8,46 tỷ USD ) so với năm năm ngoái. Đặc biệt, năm năm nay cũng là năm Nước Ta đạt tỷ suất xuất siêu cao, ở mức 2,52 tỷ USD .
Năm 2017, tổng trị giá XNK liên tục tăng, đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21 % ( tương ứng khoảng chừng 73,74 tỷ USD ) so với năm năm nay. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2 % ( tương ứng tăng 37,44 tỷ USD ) ; tổng trị giá nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 21 % ( tương ứng tăng 36,3 tỷ USD ) so với năm năm nay .
Năm 2018, tổng kim ngạch XNK đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2 % ( tương ứng tăng 52,05 tỷ USD ) so với năm 2017. Trong đó, xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2 % và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1 %. Tính chung, CCTM của Nước Ta trong năm 2018 thặng dư 6,8 tỷ USD, cao gấp 3,2 lần so với mức thặng dư của năm 2017 .
Năm 2019, tổng kim ngạch XNK sản phẩm & hàng hóa của cả nước lần tiên phong cán mốc 500 tỷ USD ( đạt 517,26 tỷ USD, tăng 7,6 %, tương ứng tăng 36,69 tỷ USD ) so với năm 2018. Trong đó, trị giá sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, tăng 8,4 % và nhập khẩu đạt 253,07 tỷ USD, tăng 6,8 %. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng khi Nước Ta tận dụng tốt những thời cơ trong hội nhập kinh tế tài chính quốc tế để lan rộng ra XNK, góp phần nguồn lực cho NSNN và thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính .
Năm 2020, mặc dầu ảnh hưởng tác động của đại dịch covid-19 trên diện rộng, tuy nhiên Nước Ta đạt được kỷ lục mới về quy mô kim ngạch XNK. Tổng trị giá XNK sản phẩm & hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4 % với năm 2019. Trong đó, trị giá sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0 % ( tương ứng tăng 18,39 tỷ USD ) và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7 % ( tương ứng tăng 9,31 tỷ USD ) .
Trong năm 2020, Nước Ta đã có 31 mẫu sản phẩm xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 9 loại sản phẩm xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 6 mẫu sản phẩm xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Nước Ta đã xuất siêu hầu hết vào thị trường những nước tăng trưởng, có nhu yếu khắc nghiệt về chất lượng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu như : Hoa Kỳ ( xuất siêu gần 62,7 tỷ USD ), Liên minh châu Âu ( xuất siêu gần 20,3 tỷ USD ), …
CCTM sản phẩm & hàng hóa của cả nước vào cuối năm 2020 đạt giá trị thặng dư 19,95 tỷ USD, đây là mức cao nhất trong 5 năm liên tục xuất siêu kể từ năm năm nay .
Về cán cân thương mại :
Mặc dù gặp nhiều khó khăn vất vả do ảnh hưởng tác động của đại dịch covid-19, tuy nhiên CCTM sản phẩm & hàng hóa của cả nước vào cuối năm 2020 đạt giá trị thặng dư 19,95 tỷ USD, đây là mức cao nhất trong 5 năm liên tục xuất siêu kể từ năm năm nay .

Biểu đồ 1: Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam 2016 – 2020

ĐVT: Tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam 2016 - 2020

Nguồn : Tổng cục Hải quan

3.2. CCTM 10 tháng đầu năm 2021

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm nay, tổng kim ngạch XNK sản phẩm & hàng hóa vẫn duy trì vận tốc tăng cao, đạt 537,31 tỷ USD, tăng22, 2 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng16, 6 % ; nhập khẩu tăng 28,2 % .
Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa : Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa ước tính đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó : Khu vực kinh tế tài chính trong nước đạt 69,77 tỷ USD, tăng 7,7 %, chiếm 26 % tổng kim ngạch xuất khẩu ; khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( kể cả dầu thô ) đạt 198,16 tỷ USD, tăng 20,1 %, chiếm 74 % .
Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa : Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa ước tính đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó : khu vực kinh tế tài chính trong nước đạt 92,5 tỷ USD, tăng 22,7 % ; khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế đạt 176,88 tỷ USD, tăng 31,3 %. Trong 10 tháng năm 2021 có 39 loại sản phẩm nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 91,4 % tổng kim ngạch nhập khẩu .

Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 20 - HOSTVN Blog

Biểu đồ 2: Mức tăng tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng giai đoạn 2012-2020

Mức tăng tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng giai đoạn 2012-2020

Nguồn : Tổng cục Hải quan

4. Giải pháp cải thiện CCTM trong điều kiện bình thường mới ở Việt Nam

4.1. Trạng thái bình thường mới

Trạng thái thông thường mới là trạng thái mà tại đó quốc gia vừa tập trung chuyên sâu chống dịch, vừa Phục hồi và tăng trưởng lại nền kinh tế tài chính như lúc bắt đầu. Đại dịch covid-19 đã khiến cả quốc tế đương đầu với những thử thách mới, Tổ chức Y tế Thế giới WHOkêu gọi những nước cùng đương đầu để vượt qua đại dịch .
Với ý thức hợp tác, san sẻ lúc khó khăn vất vả, Nước Ta đã nhận được tương hỗ và san sẻ thiết thực, kịp thời vềkhẩu trang, thiết bị y tế, vaccine. Đồng thời, những nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế, để phòng chống dịch bệnh hiệu suất cao .

4.2. Những thách thức cho hoạt động XNK của Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới

Trong toàn cảnh đại dịch covid-19 chưa có tín hiệu giảm nhiệt, hoạt động giải trí XNK của Nước Ta liên tục có nhiều tác động ảnh hưởng, hoàn toàn có thể chỉ ra 1 số ít thử thách sau :
– Kinh tế toàn thế giới suy giảm trên diện rộng : Tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới năm 2020 sụt giảm sâu nhất kể từ sau cuộc đại suy thoái và khủng hoảng 1929 – 1930. Theo Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ( OECD ), GDP toàn thế giới năm 2020 sụt giảm 4,2 % so với năm 2019. Năm 2020, phần nhiều những nền kinh tế tài chính, khu vực kinh tế tài chính trên toàn thế giới đều tăng trưởng âm ( ngoại trừ Trung Quốc, Ai Cập, Nước Ta ) .
Các nền kinh tế tài chính là những thị trường lớn xuất khẩu của Nước Ta đều giảm như : Tăng trưởng kinh tế tài chính khu vực đồng xu tiền chung châu Âu suy giảm 7,3 % ; Mỹ suy giảm 3,5 % ; Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 2,3 % – mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới năm 2008, …
– Thương mại toàn thế giới thu hẹp mạnh : Xu hướng suy yếu của hoạt động giải trí thương mại toàn thế giới Open trong cả hoạt động giải trí xuất khẩu và nhập khẩu ở phần nhiều những vương quốc trên quốc tế khi nhu yếu về sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất giảm mạnh và những chuỗi đáp ứng sản phẩm & hàng hóa bị gián đoạn. Triển vọng thương mại u ám và đen tối hơn tại những nước nhờ vào vào xuất khẩu và hoạt động giải trí du lịch. Những nước xuất khẩu dầu mỏ cũng chịu cú sốc mạnh khi giá dầu giảm trong nửa đầu năm 2020. Thương mại toàn thế giới bị ảnh hưởng tác động bởi stress thương mại Mỹ – Trung, dẫn tới ngày càng tăng bảo lãnh thương mại và những rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính hoàn toàn có thể trầm trọng thêm bởi đại dịch lê dài .
– Đứt gãy chuỗi giá trị, chuỗi đáp ứng và khuynh hướng di dời góp vốn đầu tư : Các giải pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn ngừa dịch covid-19 bùng phát đã khiến thương mại toàn thế giới đình trệ, chuỗi đáp ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng phá sản doanh nghiệp khắp quốc tế. Vì sự đứt gãy bất thần của chuỗi đáp ứng toàn thế giới mà hiện tượng kỳ lạ khan hiếm sản phẩm & hàng hóa đã xảy ra trên toàn quốc tế, đặc biệt quan trọng là trong nghành sản xuất, sản xuất xe hơi, thiết bị y tế, … Trước tình hình này, những nước đã đa dạng hóa góp vốn đầu tư quốc tế, tăng nhanh nội địa hóa và khu vực hóa nhằm mục đích ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc, bảo vệ sự không thay đổi cho chuỗi đáp ứng. Tại Nước Ta, một số ít ngành công nghiệp chế biến chịu tác động ảnh hưởng mạnh : Ngành Dệt may do đứt gãy chuỗi đáp ứng nguyên vật liệu nguồn vào, cầu giảm mạnh và xuất khẩu giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng là xuất khẩu tới những thị trường nòng cốt và truyền thống cuội nguồn .
– Công nghiệp tương hỗ còn chậm tăng trưởng : Nước Ta chưa sản xuất được những loại sản phẩm bảo vệ chất lượng, quy mô để hoàn toàn có thể tham gia được vào chuỗi đáp ứng mẫu sản phẩm, linh phụ kiện cho những Doanh Nghiệp xuất khẩu .
– Tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại còn diễn biến phức tạp : Mặc dù, Nước Ta đã và đang rất tích cực, dữ thế chủ động giải quyết và xử lý có hiệu suất cao những yếu tố trong tranh chấp thương mại, giải quyết và xử lý những giải pháp phòng vệ thương mại, vượt qua những rào cản thương mại của những thị trường nhập khẩu nhưng thương mại quốc tế liên tục diễn biến phức tạp với khuynh hướng bảo lãnh thương mại ngày càng tăng .
– Nguy cơ từ thực trạng dịch bệnh lê dài : Đây là rủi ro tiềm ẩn lớn nhất và ngày càng tăng rủi ro đáng tiếc cho những rủi ro tiềm ẩn vừa đề cập. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, những doanh nghiệp đã và đang phải nỗ lực duy trì sản xuất nhưng vẫn đương đầu với rủi ro tiềm ẩn những thị trường quốc tế sẽ dừng, hủy đơn hàng để chuyển sang nước khác, đến khi dịch được trấn áp, việc nối lại những mối quan hệ kinh doanh thương mại sẽ rất khó khăn vất vả và cần phải có quy trình .

Xem thêm  Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO dành cho newbie: Bí kíp lên Top Mới Nhất

4.3. Giải pháp thúc đẩy XNK, cải thiện CCTM trong điều kiện bình thường mới ở Việt Nam

Thứ nhất, liên tục tổ chức triển khai khai thác, tận dụng thời cơ từ những FTA để tìm giải pháp tăng trưởng thị trường và tháo gỡ những rào cản để xâm nhập những thị trường mới ; Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch covid-19 trên quốc tế và trong nước để có những giải pháp ứng phó kịp thời, tương hỗ Doanh Nghiệp ; Đưa ra những khuyến nghị so với những cơ quan, Doanh Nghiệp tham gia XNK, cần nhận thức rõ được những diễn biến trên thị trường quốc tế để hoàn toàn có thể tranh thủ khai thác hết thời cơ, liên tục duy trì được thế mạnh xuất khẩu trong toàn cảnh lúc bấy giờ. Ưu tiên tiến hành những hoạt động giải trí triển khai xuất khẩu và những thị trường xuất khẩu sớm Phục hồi sau đại địch ; tập trung chuyên sâu theo dõi sát tình hình từng thị trường để thanh tra rà soát, xác lập những chủng loại sản phẩm & hàng hóa mà những nước đang có nhu yếu nhập khẩu để khai thác, thôi thúc xuất khẩu .
Thứ hai, tăng cường những hoạt động giải trí tương hỗ doanh nghiệp về thị trường, cải cách thủ tục hành chính tương quan đến XNK, tháo gỡ khó khăn vất vả về nguồn vào, tương hỗ về thông tin và tăng nhanh tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thực thi thương mại trực tuyến, nhằm mục đích thôi thúc xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa. Nâng cao năng lượng trong công tác làm việc cảnh báo nhắc nhở sớm, nghiên cứu và phân tích, cảnh báo nhắc nhở tình hình tăng trưởng xuất khẩu nóng, dẫn tới rủi ro tiềm ẩn bị tìm hiểu vận dụng giải pháp phòng vệ thương mại và dữ thế chủ động có giải pháp tương thích để bảo vệ sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu của Nước Ta .
Thứ ba, tăng nhanh tăng trưởng công nghiệp phụ trợ để tương hỗ ngành sản xuất trong nước, từ đó nâng cao năng lượng xuất khẩu .
Thứ tư, có chủ trương tương hỗ tín dụng thanh toán, chủ trương thuế tương hỗ so với những doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với doanh nghiệp XNK, đa dạng hóa hơn nữa những đối tác chiến lược thương mại, giảm thiểu những ảnh hưởng tác động đến từ một đối tác chiến lược thương mại đơn cử .
Thứ năm, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu, năng lượng quản trị và sức khỏe thể chất kinh tế tài chính cũng như năng lực thích ứng để vượt qua những thử thách, rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí giao thương mua bán quốc tế ; đồng thời cần có những quy đổi mạnh về cơ cấu tổ chức ngành hàng trải qua việc điều tra và nghiên cứu, dự báo những nhu yếu. Chú trọng nâng cao chất lượng, thay đổi tiến trình triển khai thương mại cho tương thích với tình hình mới, …

5. Kết luận

Trong những năm qua, Nước Ta liên tục tận dụng tốt thời cơ của hội nhập kinh tế tài chính quốc tế để khai thác tối đa những thị trường xuất khẩu, tăng trưởng những thị trường mới. Mặc dù, hoạt động giải trí XNK của Nước Ta đạt được một số ít hiệu quả ấn tượng, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt quan trọng là thực trạng dịch bệnh bùng phát lê dài. Hoạt động XNK đã phải đối lập với nhiều rào cản như việc luân chuyển sản phẩm & hàng hóa gặp khó khăn vất vả, nhiều chuỗi đáp ứng bị gián đoạn, nhu yếu thị trường chưa hồi sinh đồng đều, … Bối cảnh mới nhu yếu những cơ quan quản trị và Doanh Nghiệp tham gia XNK cần dữ thế chủ động, linh động tiến hành những giải pháp để ứng phó với những rủi ro đáng tiếc mới phát sinh, tận dụng tốt thời cơ để thôi thúc hoạt động giải trí XNK, góp thêm phần cải tổ CCTM, thôi thúc tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính, triển khai tiềm năng kép trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021). Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2021. Hà Nội
  2. Tổng cục Hải quan (2021). Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng/2021. Truy cập tại https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/Print.aspx?ID=2006
  3. Website: www.gso.gov.vn, www.customs.gov.vn

TRADE BALANCE AND ITS IMPACTS

ON VIETNAMS ECONOMIC GROWTH IN THE NEW NORMAL   

• Ph.D DO THI THUC1

• Master. NGUYEN MINH HANH1

1F aculty of Economics, Academy of Finance

ABSTRACT:

In the context of the international economic integration process, the imports and exports of goods and services strongly affect the economic and employment growtth of any country, especially developing countries like Vietnam. Import – export turnovers and trade balance are two macro-economic indicators, and they are key components of a country’s gross domestic product ( GDP ) formula. In addition, they are the basis for creating solutions to promote the economic growth. This paper presents theoretical basis of the trade blance and the current trade balance of Vietnam. Based on the papers findings, some solutions are proposed to improve the trade balance of Vietnam in current conditions .

Keywords: trade balance, the economic growth, Vietnam.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 25, tháng 11 năm 2021]

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *