Hướng dẫn cách cài đặt LAMP trên Centos 7 – HOSTVN Blog

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn những bạn cách cách setup LAMP trên Centos 7 – Linux Apache, MariaDB, PHP-FPM, PhpMyAdmin .

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt LAMP trên Centos 7 – Linux Apache, MariaDB, PHP-FPM, PhpMyAdmin.

Hướng dẫn cách thiết lập LAMP trên Centos 7

LAMP là gì ?

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL/MariaDB và PHP/PHP-FPM để tạo nên một môi trường máy chủ Web giúp triển khai các website trên môi trường Internet.

Cài đặt LAMP trên Centos 7

Nếu chưa biết cách kết nối VPS qua SSH các bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây

1. Bước 1 : Cài đặt Apache và thông số kỹ thuật cơ bản

1.1. Tắt Selinux

Để tắt Selinux các bạn chạy lệnh sau

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config && setenforce 0
1.2. Cài đặt Apache

Để setup Apache trên centOS những bạn chạy những lệnh sau

yum -y install epel-release
yum -y update
yum -y install httpd

Nếu bạn sử dụng Firewalld thì bạn sẽ cần mở port để hoàn toàn có thể truy vấn website

firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
1.3. Cấu hình Apache cơ bản

Để thuận tiện cho việc chỉnh sửa file những bạn hoàn toàn có thể liên kết tới VPS trải qua SFTP theo hướng dẫn sau

Để cấu hình Apache các bạn mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

Screenshot_104

Dưới đây là những thông số kỹ thuật cần sửa

#ServerName www.example.com:80
DirectoryIndex index.html

Các bạn sửa lại thành như sau

ServerName www.example.com:80
DirectoryIndex index.html index.htm index.php

Thay www.example.com bằng tên miền bất kỳ. Tiếp theo các bạn thêm 2 rules sau phía dưới dòng Listen 80

ServerTokens Prod
KeepAlive On
ServerSignature Off

Screenshot_105

1.4. Bật Userdir

Mặc định thư mục chứa code sẽ nằm trong /var/www/html, với chức năng userdir cho phép di chuyển thư mục chứa code sang vị trí khác đồng thời dễ dàng quản lý vhost theo từng user.

Để bật Userdir các bạn mở file /etc/httpd/conf.d/userdir.conf. Tại đây các bạn cần sửa các rules sau

UserDir disabled
#UserDir public_html

Sửa lại thành như sau

#UserDir disabled
UserDir public_html

Screenshot_106

Tiếp theo những bạn tìm đoạn rule sau


  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
  Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
  Require method GET POST OPTIONS

Sửa nó lại thành như sau


  AllowOverride All
  Options None
  Require method GET POST OPTIONS
Screenshot_112
1.5. Chặn truy vấn IP VPS tự động hóa redirect về website trên VPS

Theo mặc định thì khi truy cập IP của VPS hoặc khi trỏ một tên miền về VPS mà tên miền này không được cấu hình vhost thì bạn sẽ được redirect tới một website bất kỳ trên VPS, điều này là không nên và để hạn chế điều này các bạn mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf và thêm phía trên dòng IncludeOptional conf.d/*.conf rules sau:


	DocumentRoot /var/www/html
	ServerName www.example.com
	
		AllowOverride All
        Options None
        Require method GET POST OPTIONS
	

www.example.com cấu hình giống ServerName trong file httpd.conf

Screenshot_113

1.6. Tạo virtual host ( vhost ) cho website

Virtual Host là file cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới trong Nginx cũng có chức năng tương tự như Virtual Host được gọi là Server Block.

Tất cả các file vhost sẽ nằm trong thư mục /etc/httpd/conf.d/. Để tiện quản lý mỗi website nên có một vhost riêng, ví dụ: hostvn.net.conf

Trong ví dụ này sẽ tạo website hostvn.net với vhost tương ứng là /etc/httpd/conf.d/hostvn.net.conf với nội dung sau:


	ServerName www.hostvn.net
	ServerAlias hostvn.net
	DocumentRoot /home/hostvn.net/public_html
	ErrorLog /home/hostvn.net/logs/error_log
	CustomLog /home/hostvn.net/logs/access_log combined

Screenshot_107

Tiếp theo những bạn cần tạo thư mục chứa mã nguồn website và thư mục chứa file log bằng những lệnh sau

mkdir -p /home/hostvn.net/public_html
mkdir -p /home/hostvn.net/logs
chown -R apache:apache /home/hostvn.net
1.7. Khởi động Apache

Tiếp theo những bạn cần thực thi khởi động Apache bằng cách chạy 2 lệnh sau

systemctl start httpd
systemctl enable httpd
1.8. Kiểm tra

Sau khi cấu hình hoàn tất các bạn trỏ tên miền về vps sau đó tạo file /home/hostvn.net/public_html/index.html với nội dung sau và gõ tên miền của bạn vào thanh địa chỉ của trình duyệt để kiểm tra


	
	HOSTVN.NET - Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7


	

HOSTVN.NET - Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7

Screenshot_109

1.9. Cấu hình SSL

Để cài đặt SSL các bạn có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache trên VPS Centos của HOSTVN.

2. Bước 2 : Cài đặt MariaDB

MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển với sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL.

Trong hướng dẫn này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB thay vì Mysql. Theo mặc định repo của CentOS chỉ có sẵn MariaDB 5. Để cài đặt MariaDB 10 các bạn cần tạo repo riêng.

2.1. Tạo repo setup MariaDB 10

Các bạn tạo file /etc/yum.repos.d/mariadb.repo với nội dung sau

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4.12/rhel7-amd64/
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
 • Lưu ý

  : Có thể kiểm tra phiên bản MariaDB tại đây: http://yum.mariadb.org/

2.2. Cài đặt MariaDB

Để thiết lập MariaDB những bạn chạy lệnh sau

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y
2.3. Đặt mật khẩu root

Sau khi thiết lập MariaDB những bạn triển khai đặt mật khẩu root bằng cách chạy 2 lệnh sau

systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation

Enter current password for root (enter for none): Nhấn phím Enter
Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n
Change the root password? [Y/n]: Y
New password: Nhập password root các bạn muốn tạo
Re-enter new password: Nhập lại password root
Remove anonymous users? [Y/n] : Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n] : Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

3. Bước 3 : Cài đặt PHP-FPM và những Module thiết yếu

3.1. Cài đặt PHP-FPM

Để thiết lập PHP-FPM những bạn chạy những lệnh sau

yum -y install yum-utils
rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y update

yum-config-manager --enable remi-php73
yum -y install php php-fpm php-ldap php-zip php-embedded php-cli php-mysql php-common php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-soap php-json php-simplexml php-process php-curl php-bcmath php-snmp php-pspell php-gmp php-intl php-imap perl-LWP-Protocol-https php-pear-Net-SMTP php-enchant php-pear php-devel php-zlib php-xmlrpc php-tidy php-mysqlnd php-opcache php-cli php-pecl-zip unzip gcc
3.2. Cấu hình php cơ bản

Tất cả cấu hình php cần thiết sẽ nằm trong file /etc/php.ini. Một số thông số cơ bản bạn có thể sửa như sau

;date.timezone =
expose_php = On
short_open_tag = Off
;max_input_vars = 1000
disable_functions =

Các bạn sửa lại thành như sau :

date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh
expose_php = Off
short_open_tag = On
max_input_vars = 3000
disable_functions = exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname

3.3. Cấu hình chạy PHP-FPM

Các bạn mở file /etc/httpd/conf.d/php.conf tìm dòng SetHandler application/x-httpd-php sửa thành SetHandler “proxy:fcgi://127.0.0.1:9000”

Screenshot_110 - cài đặt LAMP trên CentOS 7

Tiếp theo khởi động lại apache để load lại config

systemctl restart httpd
3.4. Khởi động PHP-FPM

Sau khi hoàn tất thông số kỹ thuật những bạn chạy 2 lệnh sau để khởi động PHP-FPM

systemctl start php-fpm
systemctl enable php-fpm
3.5. Kiểm tra

Để kiểm tra xem PHP-FPM đã hoạt  động hay chưa các bạn tạo file /home/hostvn.net/public_html/info.php với nội dung sau


Tiếp theo truy cập file info.php trên trình duyệt để kiểm tra

Screenshot_111 - cài đặt LAMP trên CentOS 7

4. Bước 4 : Cài đặt PhpMyAdmin

phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP để quản trị MySQL thông qua trình duyệt web. Nó có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện báo cáo SQL; hoặc quản lý người dùng và cấp phép truy cập database.

4.1. Cài đặt PhpMyAdmin

Để thiết lập PhpMyAdmin những bạn chạy lần lượt những lệnh sau

cd /usr/share
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdmin
rm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
rm -rf /usr/share/phpMyAdmin/setup
 • Lưu ý

  : Truy cập phpmyadmin.net để lấy link down phiên bản mới nhất

4.2. Cấu hình PhpMyAdmin

File cấu hình của PhpMyadmin là file config.inc.php. Trước tiên các bạn cần chạy lệnh sau

mv /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

Tiếp theo mở file /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php và chỉnh sửa các thông số sau

– Tìm

$cfg['blowfish_secret'] = '';

thêm một đoạn ký tự bất kể vào giữa cặp nháy đơn. Ví dụ :

$cfg['blowfish_secret'] = 'dsa123e12rwDSADs1few12tr3ewg3s2df3sAD';

– Tiếp theo thêm vào cuối file doạn code sau

$cfg['TempDir'] = '/usr/share/phpMyAdmin/tmp/';

Sau đó các bạn cần tạo thư mục tmp cho PhpMyAdmin

mkdir -p /usr/share/phpMyAdmin/tmp
chown -R apache:apache /usr/share/phpMyAdmin/tmp
4.3. Cấu hình vhost cho PhpMyAdmin

Để có thể truy cập được PhpMyAdmin các bạn sẽ cần tại vhost cho nó. Tạo file /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf với nội dung sau

Alias /pma /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin


  AddDefaultCharset UTF-8
  
  # Apache 2.4
  
    
      Require all granted
    
  
  
  
    # Apache 2.2
    Order Deny,Allow
    Deny from All
    Allow from All
    Allow from ::1
  


Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from None


Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from None


Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from None


Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from None

Khởi động lại apache để load thông số kỹ thuật

systemctl restart httpd
4.4. Kích hoạt Google reCAPTCHA

Để kích hoạt Google reCAPTCHA thứ nhất những bạn cần ĐK một API V3 tại link sau : https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html

Screenshot_120

Screenshot_123

Screenshot_122

Sau khi đăng ký thành công bạn sẽ được cung cấp SITE KEY và SECRET KEY. Tiếp theo các bạn mở file /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php và thêm 2 dòng sau vào cuối file

$cfg['CaptchaLoginPublicKey'] = 'SITE KEY';
$cfg['CaptchaLoginPrivateKey'] = 'SECRET KEY';

Thay thế SITE KEY và SECRET KEY của bạn vào, sau đó truy cập ip-vps/phpmyadmin để kiểm tra

4.5. Kiểm tra

Tiếp theo các bạn truy cập ip-vps/pma hoặc tên-miền/pma để kiểm tra

Screenshot_124

5. Tài liệu tìm hiểu thêm

6. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt LAMP trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt CSF Firewall trên CentOS 7.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *