Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 từ tiền lương, tiền công

Thuế thu nhập cá thể là một trong những loại thuế quan trọng, góp phần không nhỏ vào nguồn ngân sách nhà nước. Dưới đây là cách tính thuế thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công theo lao lý mới nhất .3.3. Thử việc có phải đóng thuế TNCN ?3. Một số lao lý khác về thuế thu nhập cá thể

2.1. Cá nhân không cư trú là gì?

Thuế thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công được chia thành 02 đối tượng người dùng khác nhau, gồm :- Cá nhân cư trú .
– Cá nhân không cư trú .
Trong đó, cá thể cư trú lại được chia thành 02 trường hợp, đó là cá thể ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và cá thể không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng .

Với mỗi đối tượng, mỗi trường hợp trên đều có cách tính thuế thu nhập khác nhân khác nhau và đặc biệt chỉ có cá nhân cư trú mới được tính giảm trừ gia cảnh.

1. Đối với cá nhân cư trú

1.1. Cá nhân cư trú là gì?

Cá nhân cư trú là cá nhân thuộc trường hợp sau:

Cá nhân cư trú là cá thể thuộc trường hợp sau :- Có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta theo 01 trong 02 trường hợp :
Trường hợp 1 : Có nhà thuê để ở tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về nhà tại, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế .
Trường hợp 2 : Có nơi ở tiếp tục theo lao lý của pháp lý về cư trú .
– Có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày tiên phong xuất hiện tại Nước Ta, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày .
Xem thêm : File excel tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

1.2. Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Lưu ý : Cách tính thuế này vận dụng so với thu nhập từ tiền lương, tiền công

* Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

* * Công thức tính thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để tính được số thuế phải nộp cần phải tính được thu nhập tính thuế và thuế suất, đơn cử :
( 1 ) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ [1]

Trong đó ,
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn [ 2 ]
Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính được thu nhập tính thuế cần thực thi theo các bước sau :

Xem thêm  Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 1 Tổng quan hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Tài liệu, Luận văn

Bước 1: Tính tổng thu nhập

Bước 2: Tính các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có)

Các khoản thu nhập miễn thuế từ tiền lương, tiền công gồm :
– Phần tiền lương thao tác đêm hôm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương thao tác ban ngày, làm trong giờ theo lao lý pháp lý .
– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Nước Ta thao tác cho hãng tàu quốc tế hoặc hãng tàu Nước Ta vận tải đường bộ quốc tế .

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức [2]

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

– Giảm trừ gia cảnh so với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng ( 132 triệu đồng / năm ) .
– Giảm trừ gia cảnh so với mỗi người phụ thuộc vào là 4,4 triệu đồng / tháng .
Ngoài ra, người nộp thuế còn được tính giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, góp phần từ thiện, khuyến học, nhân đạo .

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức [1]

Sau khi tính được thu nhập tính thuế, để xác lập được số thuế phải nộp thì người nộp thuế vận dụng giải pháp lũy tiến từng phần hoặc giải pháp tính thuế rút gọn ( trình diễn ở phần sau ) .
( 2 ) Thuế suất
Thuế suất từ tiền lương, tiền công so với cá thể ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên được vận dụng theo lũy tiến từng phần, đơn cử :
* * Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
Khi biết được thu nhập tính thuế và thuế suất, sẽ có 02 giải pháp tính thuế để tính được số thuế phải nộp :
Phương pháp 1 : Phương pháp lũy tiến ( tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế, sau đó cộng lại ) .
Phương pháp 2 : Phương pháp rút gọn
Đây là chiêu thức tính được số thuế phải nộp đơn thuần hơn, chiêu thức rút gọn được nêu rõ trong bảng sau :

Ví dụ tính thuế theo phương pháp rút gọn

Tháng 12/2021, bà T có thu nhập từ tiền lương, phụ cấp là 30 triệu đồng. Bà T phải nộp 10,5 % bảo hiểm bắt buộc theo pháp luật. Được biết bà T có 01 người phụ thuộc vào, trong tháng 12 không góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học .
Thuế thu nhập tạm nộp được tính như sau :
Bước 1 : Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của bà T là 30 triệu đồng.

Bước 2 : Tính các khoản giảm trừ
Bà T được giảm trừ các khoản sau :
– Giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 11 triệu đồng .
– Giảm trừ gia cảnh cho 01 người nhờ vào là 4,4 triệu đồng .
– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : 30 triệu đồng × 10,5 % = 3,15 triệu đồng .
Tổng các khoản được giảm trừ là : 11 + 4,4 + 3,15 = 18,55 triệu đồng
Bước 3 : Tính thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế của bà T là : 30 – 18,55 = 11,45 triệu đồng
Bước 4 : Tính số thuế thu nhập phải nộp
Thu nhập tính thuế trong tháng là 11,45 triệu đồng, thu nhập tính thuế thuộc bậc 3. Số thuế phải nộp như sau :
11,45 × 15 % – 0,75 trđ = 967.500 đồng .
Như vậy, số thuế bà T tạm nộp so với thu nhập nhận được trong tháng 12/2021 là 967.500 đồng .

Xem thêm  Top 30+ việc làm thêm tại nhà kiếm “tiền triệu” mỗi tháng

1.3. Mức lương bao nhiêu phải nộp thuế?

Cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (thu nhập này đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo,…). 

Để thuận tiện cho việc theo dõi, LuatVietnam đã tính 1 số ít mức thu nhập phải nộp thuế thu nhập .
Thu nhập trên đây là thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trừ các khoản sau :
– Các đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, góp phần từ thiện, khuyến học, nhân đạo .
– Thu nhập được miễn thuế thu nhập .
– Các khoản không tính thuế thu nhập như một số ít khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa, …

* Không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, cá thể cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10 % trên thu nhập ( khấu trừ luôn trước khi trả tiền ) .
Nói cách khác, cá thể không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền cồng mỗi lần nhận từ 02 triệu đồng trở lên phải nộp thuế với mức 10 %, trừ trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08 / CK-TNCN nếu đủ điều kiện kèm theo .
Số thuế phải nộp được tính như sau :

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

thue-thu-nhap-ca-nhan

2. Cá nhân không cư trú

2.1. Cá nhân không cư trú là gì?

Người quốc tế không phân phối đủ điều kiện kèm theo của cá thể cư trú thì được xác lập là cá thể không cư trú .

2.2. Mức lương bao nhiêu phải nộp thuế?

Cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập (thu nhập chịu thuế > 0 mới phải nộp thuế).

Nói cách khác, chỉ cần có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20 % / thu nhập chịu thuế ; trường hợp có góp phần từ thiện, khuyến học, nhân đạo, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo pháp luật thì được trừ khoản này .

2.3. Cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú

Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật số thuế thu nhập so với cá thể không cư trú được tính theo công thức sau :

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong trường hợp này được xác lập bằng tổng tiền lương, tiền thù lao, tiền công, các khoản thu nhập khác có đặc thù tiền công, tiền lương mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế .

Xem thêm  10 ý tưởng kinh doanh 50 triệu “hot” nhất 2021 không thể bỏ lỡ - https://wikifin.net

Trong đó, thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định như quy định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, cụ thể:

– Thời điểm xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập so với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời gian tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập .
– Riêng thời gian xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập so với khoản tiền phí mua loại sản phẩm bảo hiểm có tích góp là thời gian doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản trị quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm .
Việc xác lập thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương tại Nước Ta trong trường hợp cá thể không cư trú đồng thời thao tác ở Nước Ta và quốc tế nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Nước Ta thì triển khai theo công thức sau :
Lưu ý : Thu nhập chịu thuế khác ( thu nhập trước thuế ) phát sinh tại Nước Ta nêu trên là các khoản quyền lợi khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động .

3. Một số quy định khác về thuế thu nhập cá nhân

3.1. Hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân online  

he thong tinh thue tncnTháng 02/2021, LuatVietnam ra đời mạng lưới hệ thống tính thuế TNCN trực tuyến so với tiền lương, tiền công của người lao động chỉ trong vòng vài giây với những thao tác đơn thuần, dễ sử dụng .

Bước 1: Truy cập tại đây

Bước 2: Điền tổng thu nhập trong tháng

Lưu ý : Thu nhập trong tháng gồm tiền lương, tiền công, thưởng ( đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội ( 8 % ), bảo hiểm y tế ( 1,5 % ), bảo hiểm thất nghiệp 1 % ) .

Bước 3: Điền số người phụ thuộc (nếu có)

Cuối cùng, mạng lưới hệ thống sẽ cho hiệu quả về số tiền thuế TNCN bạn phải nộp mỗi tháng, trong đó lý giải rõ các bậc thuế và thuế suất tương ứng .

3.2. Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Cho tôi hỏi, lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá thể ? Mức lương của tôi lúc bấy giờ là 10 triệu đồng / tháng và đang nuôi con nhỏ – Trung Hiếu ( TP.HN )

– Nếu không có người phụ thuộc, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng thì phải đóng thuế TNCN.

– Nếu có một người phụ thuộc vào, thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng / tháng mới cần phải đóng thuế .
Đối chiếu với trường hợp của bạn, với mức lương 10 triệu đồng / tháng và có một con nhỏ thì bạn không phải nộp thuế thu nhập .

3.3. Thử việc có phải đóng thuế TNCN?

Tôi ký hợp đồng thử việc ở một công ty công nghệ thông tin với mức lương 15 triệu đồng / tháng, vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá thể hay không ? Tôi độc thân và không có người phụ thuộc vào – Minh Hưng ( Thành Phố Hà Nội )

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động ký hợp đồng thử việc mà có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Xem thêm : Thử việc bị trừ 10 % thuế TNCN là đúng hay sai ?

Trên đây là những nội dung tổng hợp về thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế và giới thiệu hệ thống tính thuế của LuatVietnam. Nếu bạn đọc có vướng mắc về các quy định liên quan, vui lòng liên hệ  1900.6199  để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *