Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) – Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM – VFB

Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB) là quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ VFMVFB cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Quỹ VFMVFB chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) cấp phép kêu gọi vốn vào ngày 27/2/2013 với tổng giá trị vốn kêu gọi bắt đầu là 50.000.000.000 ( năm mươi tỷ ) đồng Việt Nam .

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ, bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

Chiến lược đầu tư cho quỹ VFMVFB là năng động dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích cơ bản kinh tế tài chính vĩ mô, vận dụng các quy mô kỹ thuật, thống kê hoặc nghiên cứu và phân tích cơ bản về doanh nghiệp để đưa ra các quyết định hành động đầu tư sao cho đem lại doanh thu tối đa cho hạng mục. Riêng so với trái phiếu doanh nghiệp được nghiên cứu và phân tích tối thiểu bằng một quy mô định mức tin tưởng do đối tác chiến lược tương hỗ kỹ thuật và công ty quản trị quỹ VFM tăng trưởng .
Quỹ VFMVFB được quản trị và quản lý và điều hành bởi công ty VFM với sự tương hỗ kỹ thuật từ Dragon Capital Debt Management Limited ( DCDM ). DCDM là công ty thành viên của Dragon Capital Group được xây dựng từ năm 2007 và hiện đang quản trị hai quỹ đầu tư vào trái phiếu do cơ quan chính phủ và trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam phát hành ( Vietnam Debt Fund A và Vietnam Debt Fund B – VDeF A và B ). Các kinh nghiệm tay nghề có được trong quy trình quản trị và đầu tư quỹ VDeF A và B sẽ được sử dụng cho quỹ VFMVFB. Mô hình định mức tin tưởng cho trái phiếu doanh nghiệp do DCDM nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng sẽ được liên tục tăng trưởng cùng với sự hợp tác của VFM và được sử dụng trong quy trình đầu tư của VFMVFB .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *