Nợ phải trả là gì? Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp – Học viện Tài chính

Nợ phải trả là khái niệm rất phổ biến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nợ phải trả là gì? trong doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả nào?

1. Nợ phải trả là gì?

Nợ phải trả ( tiếng Anh là account payable hay liabilities ) là số tiền nợ các cá thể hay công ty khác, khi họ đã bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán giao dịch vì đã mua chúng dưới hình thức tín dụng thanh toán thương mại .

Hoặc theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán Nước Ta VAS 01 : Nợ phải trả là nghĩa vụ và trách nhiệm hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các sự kiện và thanh toán giao dịch đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán giao dịch từ các nguồn lực của mình .

Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ phải trả

Nợ phải trả trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp chịu sự tác động ảnh hưởng cũng như gắn liền với các yếu tố sau :

 • Quy mô nợ: Quy mô nợ phải trả lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tính chất của hàng hóa mà doanh nghiệp đã mua. Quy mô nợ phải trả nói lên số lượng tiền nợ nhiều hay ít, đối với từng doanh nghiệp, quy mô nợ phải trả thể hiện là tổng tài sản mà doanh nghiệp nợ các đối tác. Ngoài ra, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng quyết định quy mô nợ phải trả. Theo đó, nếu doanh nghiệp cho phép các hóa đơn thanh toán được thanh toán chậm trả nhiều thì quy mô nợ phải trả lớn và ngược lại.
 • Thời hạn thanh toán nợ: Là khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp ký hóa đơn mua chịu cho đến khi hóa đơn này được thanh toán. Đây là giới hạn thời gian để các doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ phải trả. Doanh nghiệp nên xác định một thời hạn trả nợ có lợi cho mình nhất, tránh các rủi ro gặp phải trong quá trình trả nợ và nhất là đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • Chính sách giá cả hàng hóa, dịch vụ: Đây là yếu tố thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Các chính sách ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh các khoản nợ phải trả và ngược lại.

2. Phân loại nợ phải trả

Căn cứ theo thời hạn nợ của một doanh nghiệp, nợ phải trả được trình diễn trên bảng cân đối kế toán gồm có 2 loại cơ bản sau :

– Nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn trả trong vòng 1 năm. Nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp như: nợ phải trả người bán, nợ phải trả công nhân viên, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, ứng trước của khách hàng, chi phí phải trả,…

– Nợ dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn trả trên 1 năm. Nợ dài hạn của doanh nghiệp thường bao gồm: vay dài hạn ngân hàng, trái phiếu phát hành và nợ thuế tài sản tài chính.

3. Cách tính nợ phải trả bình quân

Tổng nợ phải trả trung bình của tháng sẽ được tính theo công thức sau :
Tổng nợ phải trả trung bình của tháng = Tổng số dư khoản mục Tổng Nợ phải trả trên cân đối kế toán cuối mỗi ngày / cho tổng số ngày trong tháng .
Công thức này cũng được vận dụng để tính tổng nợ phải trả trung bình của tháng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tính khoản nợ phải trả trung bình trong kỳ của doanh nghiệp theo cách sau :
Khoản phải trả trung bình trong kỳ = Khoản phải trả vào đầu kỳ – Khoản phải trả vào cuối kì / 2

4. Điều kiện ghi nhận nợ phải trả

Nợ phải trả được kế toán doanh nghiệp ghi nhận phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện kèm theo sau đây :

Xem thêm  ‎MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán

Có khả năng tiền tệ hóa một cách đáng tin cậy

Nghĩa vụ kinh tế tài chính khi phát sinh phải có các dẫn chứng khách quan cho việc xác lập một cách đáng đáng tin cậy giá trị của nó ( lượng hóa nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính dưới dạng tiền ) cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả mà đơn vị chức năng chắc như đinh phải thực thi trong tương lai .

Ví dụ: Cổ tức công bố bằng tiền nhưng chưa trả được ghi nhận là nợ phải trả. Trong khi đó cổ tức công bố bằng cổ phiếu nhưng chưa phát hành lại không được ghi nhận là nợ phải trả.

Nghĩa vụ hiện tại có tính pháp lý của các khoản nợ phải trả phát sinh từ những nhiệm vụ kinh tế tài chính kinh tế tài chính đã xảy ra như : nợ phải trả nhà phân phối khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu chưa giao dịch thanh toán, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán giao dịch, vay nợ, tiền công phải giao dịch thanh toán cho cán bộ nhân viên cấp dưới …
Nghĩa vụ kinh tế tài chính hiện tại hoàn toàn có thể phát sinh khi doanh nghiệp tham gia những cam kết đơn cử do chính họ tự thiết kế xây dựng. Những cam kết này nhằm mục đích duy trì mối quan hệ tốt giữa doanh nghiệp với người mua. Ví dụ như khoản bh mẫu sản phẩm, bh khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản … Trong nhiều trường hợp, có những khoản không thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm hiện tại của doanh nghiệp nhưng vẫn được báo cáo giải trình như khoản nợ phải trả trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

Ví dụ: Trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định, phần chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm và giá bán trả tiền ngay.

Đơn vị phải thanh toán bằng nguồn lực của mình một cách tương đối chắc chắn

Nghĩa vụ hiện tại được đơn vị chức năng giao dịch thanh toán bằng chính nguồn lực của mình trải qua các hình thức được thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị chức năng kế toán và chủ nợ. Phương thức thanh toán giao dịch nợ phải trả rất phong phú như :

 • Chi trả bằng tiền, tài sản, cung cấp dịch vụ thay thế nghĩa vụ hiện tại này bằng nghĩa vụ hiện tại khác.
 • Chuyển đổi nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu.

Kết quả hình thành từ các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ

Tức là một nghĩa vụ và trách nhiệm được ghi nhận nợ phải trả phải là hiệu quả của các nhiệm vụ kinh tế tài chính kinh tế tài chính đã xảy ra và triển khai xong. Các khoản nợ tiềm tàng từ hợp đồng mua, bán trong tương lai hoặc khoản nợ có đặc thù ước đoán không hình thành trên cơ sở thanh toán giao dịch quá khứ đều không được ghi nhận là nợ phải trả. Một số nghĩa vụ và trách nhiệm hiện tại mang tính ước đoán nhưng phát sinh trên cơ sở các thanh toán giao dịch quá khứ sẽ được ghi nhận là nợ phải trả khi có đủ vật chứng đáng an toàn và đáng tin cậy về việc xác lập giá trị ước đoán của chúng. Ví dụ như khoản trích trước ngân sách bh loại sản phẩm …

5. Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp

Nợ phải trả của doanh nghiệp gồm 2 khoản cơ bản sau đây :

Nợ ngắn hạn

Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm trả trong vòng 1 năm hoặc trong một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thông thường. Nợ thời gian ngắn trong doanh nghiệp thường thì gồm các khoản sau đây :

 • Vay ngắn hạn;
 • Khoản nợ dài hạn đến hạn trả;
 • Các khoản tiền phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu;
 • Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước;
 • Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao động;
 • Các khoản chi phí phải trả;
 • Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
 • Các khoản phải trả ngắn hạn khác.

Như vậy nợ phải trả thời gian ngắn trong doanh nghiệp hầu hết là các khoản nợ phải trả thường thì, được phản ánh trên bảng cân đối kế toán và được xác lập chắc như đinh về thời hạn và giá trị .

Nợ dài hạn

Trong hoạt động doanh nghiệp, nợ dài hạn là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên 1 năm. Theo đó, nợ dài hạn của doanh nghiệp sẽ gồm các khoản sau:

 • Vay dài hạn cho đầu tư phát triển;
 • Nợ dài hạn phải trả;
 • Trái phiếu phát hành;
 • Các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;
 • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
 • Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;
 • Dự phòng phải trả: khoản nợ phải trả chưa có sự chắc chắn về giá trị và thời gian nhưng đã có những ước tính đáng tin cậy.
Xem thêm  Nên kinh doanh online mặt hàng gì 2021?

Ngoài ra, trong điều kiện kèm theo đơn vị chức năng kinh doanh thương mại hoạt động giải trí liên tục, 1 số ít khoản hình thành từ vốn chủ sở hữu nhưng hoàn toàn có thể được phân loại là nợ phải trả, do chủ sở hữu đã cam kết từ bỏ quyền thụ hưởng của mình để ship hàng những tiềm năng nhất định. Kết quả là hình thành nên nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà đơn vị chức năng kế toán phải triển khai so với các tiềm năng đó. Ví dụ như quỹ khen thưởng phúc lợi …

6. Các cách thanh toán nợ phải trả

Đối với nợ phải trả trong doanh nghiệp, có phong phú phương pháp để thanh toán giao dịch. Nghĩa vụ hiện tại được doanh nghiệp giao dịch thanh toán bằng chính nguồn lực của mình trải qua các hình thức được thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị chức năng kế toán và chủ nợ. Theo đó, nợ phải trả hoàn toàn có thể được thanh toán giao dịch bằng các cách sau đây :

 • Thanh toán bằng tiền mặt
 • Thanh toán nợ phải trả bằng tài sản khác
 • Thanh toán bằng việc cung cấp dịch vụ thay thế nghĩa vụ hiện tại này bằng nghĩa vụ hiện tại khác.
 • Thanh toán bằng cách chuyển đổi nợ phải trả thành vốn sở hữu.

7. Phân biệt nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu là hai yếu tố được chăm sóc. Hai khái niệm này trọn vẹn độc lạ về thực chất cũng như sự hình thành. Bảng sau sẽ giúp bạn phân biệt rõ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu :

Tiêu chí phân biệt Nợ phải trả  Vốn sở hữu
Khái niệm Là số tiền nợ các cá nhân hay công ty khác, khi họ đã bán hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán vì đã mua chúng dưới hình thức tín dụng thương mại. Là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần
Bản chất Phản ánh các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ Phản ánh số vốn hiện có và tình hình tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn. Nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.
Sự hình thành Nợ phải trả hình thành từ các khoản nợ:
– Nợ tiền vay
– Khoản nợ phải trả cho người bán
– Nợ trả cho Nhà nước ( thuế ) .
– Nợ trả cho công nhân viên và các khoản phải trả khác …
Nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:
– Nguồn vốn góp phần bắt đầu và bổ trợ từ các nhà đầu tư
– Nguồn vốn góp phần bổ trợ từ hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại
– Nguồn vốn chủ sở hữu khác như các khoản thặng dư vốn do phát hành CP, các khoản chênh lệch nhìn nhận lại gia tài hoặc các quỹ của doanh nghiệp …
Kỳ hạn Có kỳ hạn ngắn hoặc dài tùy theo phân loại nợ ngắn hạn hoặc nợ dài hạn Lâu dài
Ý nghĩa Là những gì doanh nghiệp nợ Là giá trị thuần của doanh nghiệp

8. Các câu hỏi thường gặp về nợ phải trả

Công nợ phải trả là gì?

Công nợ phải trả là những khoản phát sinh khi bạn mua hàng từ một công ty hay một đơn vị chức năng phân phối sản phẩm & hàng hóa khác. Khi bạn nhập hàng từ nhà cung ứng mà chưa có đủ số tiền để thanh toán giao dịch, họ vẫn sẽ đồng ý bán hàng cho bạn với điều kiện kèm theo số tiền nợ phải được thanh toán giao dịch trong một thời hạn nhất định .
Hiểu đơn thuần, nợ công phải trả gồm có khoản phải trả cho nhà phân phối về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ … mà doanh nghiệp chưa thanh toán giao dịch tiền .

Quản lý công nợ phải trả là gì?

Quản lý nợ công phải trả là việc bạn trấn áp, quản trị các khoản phải trả cho nhà phân phối khi mua hàng vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ … mà doanh nghiệp chưa giao dịch thanh toán tiền. Nếu không quản trị được những khoản phải trả này, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rắc rối về năng lực quay vòng vốn, uy tín doanh nghiệp, thậm chí còn cả pháp luật .
Để quản trị tốt nợ công phải trả bạn cần quan tâm :

 • Quản lý công nợ của từng nhà cung cấp
 • Quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn và theo hạn thanh toán
 • Quản lý công nợ theo từng hợp đồng mua
Xem thêm  Ethereum là gì? | https://wikifin.net

Kế toán công nợ phải trả là gì?

Kế toán nợ công phải trả là một nghề thuộc ngành kế toán mà việc làm chính là quản trị các khoản nợ mà doanh nghiệp ( đơn vị chức năng kế toán ) phải trả cho nhà phân phối khi mua hàng vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ … mà trước đó doanh nghiệp chưa giao dịch thanh toán tiền .

Nợ phải trả tài chính là gì?

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2016 / TT-NHNN lao lý tỷ suất bảo đảm an toàn vốn so với ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, nợ phải trả kinh tế tài chính là các nghĩa vụ và trách nhiệm sau :
a ) Mang tính bắt buộc để :
( i ) Thanh toán tiền mặt hoặc gia tài kinh tế tài chính cho đơn vị chức năng khác ;
( ii ) Trao đổi các gia tài kinh tế tài chính hoặc nợ phải trả kinh tế tài chính với đơn vị chức năng khác theo các điều kiện kèm theo không có lợi cho ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ; hoặc
b ) Hợp đồng sẽ hoặc hoàn toàn có thể được giao dịch thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở hữu của ngân hàng nhà nước .

Nợ phải trả người bán là gì?

Nợ phải trả người bán là các khoản nợ phải trả cho người bán vật tư, sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ và người nhận thầu thiết kế xây dựng cơ bản .

Nợ phải trả tăng/giảm có ý nghĩa gì?

Nợ phải trả tăng / giảm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động giải trí doanh nghiệp. Theo đó, khi nợ phải trả tăng hoặc giảm đồng nghĩa tương quan với việc thông số nợ cũng sẽ tăng hoặc giảm theo ( Hệ số nợ = Nợ phải trả / tổng tài sản ). Nếu thông số nợ nhỏ hoàn toàn có thể thấy doanh nghiệp đang có mức độ bảo đảm an toàn, giảm năng lực doanh nghiệp rơi vào thực trạng phá sản và mất năng lực trả nợ. Ngược lại nếu thông số nợ cao sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc cho doanh nghiệp .
Tuy nhiên 1 số ít trường hợp nợ cao chưa chắc đã là xấu nếu doanh nghiệp hoạt động giải trí đang thực sự có hiệu suất cao. Bởi vậy, không nên nhìn nhận thông số nợ một cách đơn lẻ mà phải xét dựa trên đặc tính hoạt động giải trí của ngành và tích hợp với nhiều thông số, yếu tố khác để hoàn toàn có thể đưa ra nhìn nhận đúng chuẩn nhất .

Nợ phải trả trong hoạt động doanh nghiệp thường gặp những rủi ro nào?

Rủi ro nợ phải trả thường gặp trong hoạt động giải trí của doanh nghiệp là :

 • Công nợ phải trả quá hạn thanh toán hoặc lâu ngày chưa được giải quyết khiến uy tín của doanh nghiệp bị sụt giảm
 • Đơn vị kế toán chưa có sự hạch toán các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng, từng khoản… khiến nợ phải trả bị dồn lâu ngày.
 • Thời điểm lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp chưa đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch liên ngân hàng
 • Gian lận phát sinh trong các doanh nghiệp nhằm làm giảm số dư nợ phải trả ngắn hạn như nhà quản lý cố tình báo cáo tốt tình hình tài chính khiến kế toán không hạch toán hoặc hạch toán sai công nợ phải trả.
 • Xảy ra các sai sót đối với khoản mục nợ phải trả như chưa hạch toán và theo dõi chi tiết từng đối tượng nhà cung cấp, chưa thực hiện phân loại nợ phải trả cho các bên liên quan…

Nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản là như thế nào?

Nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản nghĩa là doanh nghiệp có tổng số nợ lớn hơn tổng tài sản đang có. Đây là loại tỷ suất đòn kích bẩy xác lập tổng số nợ tương quan đến gia tài, được cho phép so sánh mức đòn kích bẩy được sử dụng giữa các doanh nghiệp khác nhau .

Tỉ lệ tổng số nợ trên tổng tài sản càng cao thì công ty có mức độ đòn bẩy (DoL) càng cao và do đó, rủi ro tài chính càng lớn.  Khi tổng số nợ lớn hơn tổng tài sản sẽ chỉ ra rằng một doanh nghiệp có thể có nguy cơ vỡ nợ đối với các khoản vay nếu lãi suất tăng đột ngột.

Còn nếu tỷ suất giữa tổng số nợ phải trả và tổng tài sản bằng dưới 1 có nghĩa là phần đông gia tài của công ty được hỗ trợ vốn bằng vốn chủ chiếm hữu .
Có thể thấy nợ phải trả là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà doanh nghiệp phải triển khai trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Điều này giúp doanh nghiệp thiết kế xây dựng mối quan hệ với đối tác chiến lược, người mua … từ đó tăng trưởng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *