Khối các bộ, ngành kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2021 | Tạp chí Thi đua khen thưởng

TĐKT – Ngày 26/4, tại TP.HN, Khối những bộ, ngành kinh tế đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 nhằm mục đích động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt huyết công tác làm việc, lao động và học tập với niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất, hành vi kinh khủng, thay đổi, phát minh sáng tạo, phấn đấu thực thi thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ( TĐKT ) Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương dự và phát biểu quan điểm .
Các chiến sỹ : Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( đơn vị chức năng Khối trưởng Khối thi đua ) ; Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó quản trị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ( đơn vị chức năng Khối phó Khối thi đua ) dự và chủ trì Hội nghị .
Cùng dự có : Thứ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông Phan Tâm ; đại diện thay mặt chỉ huy và nhân viên những vụ, phòng, ban TĐKT của những bộ, ngành trong Khối .

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối những bộ, ngành kinh tế năm 2021
Khối đề ra tiềm năng thi đua năm 2021 hướng vào việc động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc những bộ, ngành trong Khối nhiệt huyết thi đua, khắc phục khó khăn vất vả, phát huy nội lực, năng động, phát minh sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác làm việc, nhằm mục đích triển khai xong xuất sắc trách nhiệm chính trị của bộ, ngành được giao. Qua đó, tạo sự link, tương hỗ, phối hợp giữa những bộ, ngành, giữa những thành viên thuộc bộ, ngành trong Khối nhằm mục đích tăng nhanh những trào lưu thi đua, phát hiện, tu dưỡng, biểu dương, tuyên dương và nhân rộng những nổi bật tiên tiến và phát triển .

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chức năng Khối trưởng Khối thi đua khai mạc Hội nghị
Năm 2021, những thành viên trong Khối cam kết triển khai đúng 3 nội dung, tiêu chuẩn thi đua tại Hướng dẫn số 1595 / HD-BTĐKT ngày 17/7/2018 của Ban TĐKT Trung ương về tổ chức triển khai hoạt động giải trí và bình xét thi đua của khối thi đua những bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội Trung ương .
Trong đó, đặc biệt quan trọng nhấn mạnh vấn đề ở những mảng công tác làm việc : Tăng cường thực thi Luật số 39/2013 / QH13 ngày 16/11/2013 về sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật TĐKT và Nghị định của nhà nước, Thông tư của những bộ, ngành hướng dẫn công tác làm việc TĐKT. Tiếp tục không cho thâm thúy tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc ; Chỉ thị số 34 – CT / TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về liên tục thay đổi công tác làm việc TĐKT ; Chỉ thị số 05 – CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về liên tục tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; Chỉ thị số 07 / CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng nhà nước về việc tăng cường phòng, chống xấu đi trong công tác làm việc quản trị công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng .
Tiếp tục tiến hành triển khai có hiệu suất cao những trào lưu thi đua do Thủ tướng nhà nước, quản trị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như : Phong trào thi đua ” Cả nước chung sức thiết kế xây dựng nông thôn mới ” quá trình 2021 – 2025, ” Doanh nghiệp Nước Ta hội nhập và tăng trưởng “, ” Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau “, ” Cán bộ, công chức, viên chức thi đua triển khai văn hóa truyền thống văn phòng ” quy trình tiến độ 2019 – 2025 .

Xem thêm  7 cách phục hồi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa 2022 (Thành công 99%)

Cùng với đó, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề do các bộ, ngành phát động. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách của ngành và lĩnh vực; nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

Xem thêm: Biên lai là gì?

Xây dựng và tổ thức triển khai những giải pháp hầu hết để triển khai tốt kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội năm 2021 và cả quá trình 2021 – 2025 của bộ, ngành theo niềm tin Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ; thực thi Chương trình tổng thể và toàn diện cái cách hành chính Nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2030 một cách tổng lực, đồng nhất, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu suất cao …

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Về công tác làm việc khen thưởng, những bộ, ngành trong Khối sẽ liên tục tiến hành ngặt nghèo, nền nếp, bảo vệ quá trình, tiêu chuẩn và thành tích theo lao lý của Luật TĐKT, Nghị định, Thông tư và những văn bản hướng dẫn của những bộ, ngành trong công tác làm việc xét khen thưởng. Khen thưởng phải gắn với trào lưu thi đua, trên cơ sở nhìn nhận đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo vệ kịp thời, công khai minh bạch, minh bạch ; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn những cá thể và tập thể có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đề cao vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những nổi bật tiên tiến và phát triển để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá thể là người lao động trực tiếp .
Phát hiện, tổ chức triển khai có hiệu suất cao những hoạt động giải trí tuyên truyền và nhân rộng nổi bật tiên tiến và phát triển, khen thưởng kịp thời. Tăng cường công tác làm việc kiểm tra, xác định những phản ánh, đề xuất kiến nghị về công tác làm việc TĐKT, xử lý đơn thư khiếu nại, đồng thời tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng những giải pháp đơn cử để chống những bộc lộ xấu đi trong công tác làm việc khen thưởng .

Xem thêm  10 cách đầu tư chứng khoán thông minh

Đại diện các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, chiến sỹ Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và nhìn nhận cao sự chăm sóc tiến hành những hoạt động giải trí của Khối. Khối đã tổ chức triển khai Hội nghị tổng kết công tác làm việc năm 2020, triển khai phương hướng trách nhiệm năm 2021 từ rất sớm. Năm 2020, mặc dầu chịu tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng những đơn vị chức năng thành viên cũng như cả Khối đã hoàn thành xong tốt kế hoạch đề ra. Khối đã có họp trù bị và sẵn sàng chuẩn bị kỹ nội dung cho Hội nghị thời điểm ngày hôm nay .
Đồng chí Phạm Đức Toàn cho biết Bộ Nội vụ đã trình và nhà nước đang lấy quan điểm Thành viên nhà nước so với Hồ sơ dự án Bất Động Sản Luật TĐKT ( sửa đổi ) trong phiên họp sắp tới ; dự kiến 10/2021 xin ý kiến Quốc hội để liên tục hoàn thành xong trình Quốc hội trải qua vào 5/2022. Đồng chí mong ước những bộ, ngành liên tục chăm sóc, điều tra và nghiên cứu, tham gia quan điểm hoàn thành xong thể chế, pháp lý, chủ trương về TĐKT trong thời hạn tới ; đồng thời, liên tục chăm sóc thanh tra rà soát, kiện toàn tổ chức triển khai làm công tác làm việc TĐKT, bảo vệ không thay đổi, thống nhất từ TW tới địa phương, hoạt động giải trí hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao, phân phối nhu yếu trách nhiệm ngày càng cao. Đồng chí cũng thống nhất với 1 số ít quan điểm, đề xuất kiến nghị nghiên cứu và điều tra kiến thiết xây dựng, lồng ghép tương thích nội dung TĐKT tương quan đến quy đổi số, thiết kế xây dựng nhà nước số, xã hội số, kinh tế số … trong hoạt động giải trí của Khối thời hạn tới .
Phương Thanh

Xem thêm  Danh Sách Đề Tài Luận Văn Kinh Doanh Quốc Tế Chọn Lọc

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *