BigONE khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Bitcoin

BTC/USDT ₫ 955,936,272. 98 ₫24,754,572,677.60 ₫18,571,511,244.53 ₫ 3,375,297,023,988 34.26 % 552 Gần đây 2 EOS EOS/USDT ₫ 54,030. 71 ₫2,213,473,442.64 ₫2,775,657,239.56 ₫ 336,836,786,154 3.42 % 478 Gần đây 3 Ethereum ETH/USDT ₫ 65,206,295. 25 ₫68,082,122,241.66 ₫22,345,810,316.57 ₫ 2,559,820,658,170 25.98 % 598 Gần đây 4 XRP XRP/USDT ₫ 18,247. 60 ₫4,029,128,366.12 ₫5,972,577,940.66 ₫ 546,766,163,054 5.55 % 418 Gần đây 5 Cosmos ATOM/BTC ₫ 597,334. 95 ₫94,052,608.53 ₫116,333,289.12 ₫ 222,641,405,446 2.26 % 196 Gần đây 6 EOS EOS/BTC ₫ 54,060. 05 ₫829,674,736.58 ₫429,318,516.58 ₫ 46,567,365,052 0.47 % 270 Gần đây 7 XRP XRP/BTC ₫ 18,233. 33 ₫706,472,488.35 ₫1,368,637,517.94 ₫ 187,410,897,626 1.90 % 286 Gần đây 8 Bitcoin Cash BCH/USDT ₫ 7,517,069. 87 ₫2,356,188,647.87 ₫1,925,648,310.22 ₫ 168,732,322,506 1.71 % 309 Gần đây 9 Ontology ONT/USDT ₫ 12,672. 64 ₫8,124,352.13 ₫12,501,856.93 ₫ 25,450,612,099 0.26 % 125 Gần đây 10 Cosmos ATOM/USDT ₫ 597,868. 75 ₫167,622,141.30 ₫116,333,289.12 ₫ 141,929,054,942 1.44 % 209 Gần đây 11 Litecoin LTC/USDT ₫ 2,839,479. 20 ₫3,041,119,470.07 ₫1,924,551,670.20 ₫ 130,552,823,677 1.33 % 297 Gần đây 12 Qtum QTUM/BTC ₫ 148,044. 32 ₫19,629,553.10 ₫28,896,507.46 ₫ 24,021,495,730 0.24 % 98 Gần đây 13 Holo HOT/USDT ₫ 108.40 ₫450,592,979.67 ₫462,693,171.37 ₫ 137,752,278,792 1.40 % 248 Gần đây 14 MetisDAO METIS/USDT ₫ 2,846,677. 00 ₫7,443,693.85 ₫35,162,184.46 ₫ 11,390,356,185 0.12 % 107 Gần đây 15 Zcash ZEC/BTC ₫ 2,653,336. 26 ₫1,081,172,370.67 ₫1,069,708,820.45 ₫ 117,735,942,421 1.20 % 335 Gần đây 16 Synthetix SNX/USDT ₫ 102,996. 99 ₫19,924,382.89 ₫31,403,788.25 ₫ 7,025,302,063 0.07 % 132 Gần đây 17 Huobi Token HT/USDT ₫ 225,603. 38 ₫379,991,211.58 ₫438,912,683.42 ₫ 10,094,113,429 0.10 % 209 Gần đây 18 Ethereum Classic ETC/BTC ₫ 735,445. 98 ₫4,703,367,058.01 ₫6,811,712,763.56 ₫ 95,312,133,113 0.97 % 254 Gần đây 19 OMG Network OMG/USDT ₫ 104,506. 98 ₫94,092,671.15 ₫28,606,752.30 ₫ 12,049,501,701 0.12 % 168 Gần đây 20 Kishu Inu KISHU/USDT ₫ 0.00003912 ₫3,050,515.87 ₫2,556,245.20 ₫ 9,679,123,521 0.10 % 6 Gần đây 21 FreeRossDAO FREE/USDT ₫ 7.95 ₫3,521,401.33 – ₫ 8,777,325,716 0.09 % 1 Gần đây 22 Polkadot DOT/USDT ₫ 427,721. 35 ₫44,603,691.88 ₫23,295,375.69 ₫ 109,935,215,640 1.12 % 172 Gần đây 23 MXC MXC/USDT ₫ 1,960. 67 ₫3,208,027,219.03 ₫3,208,525,364.51 ₫ 7,938,880,629 0.08 % 315 Gần đây 24 Ankr ANKR/USDT ₫ 1,708. 33 ₫39,544,250.91 ₫26,592,912.08 ₫ 7,627,613,004 0.08 % 164 Gần đây 25 Litecoin LTC/BTC ₫ 2,839,585. 56 ₫3,023,985,437.34 ₫2,850,503,355.90 ₫ 70,246,941,107 0.71 % 290 Gần đây 26 Bitcoin Cash BCH/BTC ₫ 7,516,830. 94 ₫2,644,748,867.51 ₫2,922,689,092.16 ₫ 92,238,070,858 0.94 % 291 Gần đây 27 Bitcoin BTC/BRZ ₫ 955,060,831. 57 ₫28,762,141.95 ₫35,473,308.40 ₫ 90,498,327,755 0.92 % 167 Gần đây 28 Guild of Guardians GOG/USDT ₫ 16,464. 67 ₫10,738,937.60 ₫3,740,608.49 ₫ 6,738,208,933 0.07 % 74 Gần đây 29 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 736,493. 46 ₫13,508,525,351.58 ₫2,245,244,736.18 ₫ 92,232,832,849 0.94 % 308 Gần đây 30 IOST IOST/ETH ₫ 584.50 ₫16,863,018.71 ₫19,808,102.68 ₫ 61,570,760,348 0.63 % 74 Gần đây 31 Zcash ZEC/USDT ₫ 2,655,554. 51 ₫1,077,601,541.27 ₫205,444,879.60 ₫ 80,563,655,787 0.82 % 383 Gần đây 32 Monero XMR/USDT ₫ 3,925,997. 22 ₫76,604,227.48 ₫72,724,041.93 ₫ 55,626,423,786 0.56 % 124 Gần đây 33 Monero XMR/BTC ₫ 3,924,607. 16 ₫66,089,566.55 ₫42,505,221.46 ₫ 55,586,000,954 0.56 % 120 Gần đây 34 Dash DASH/BTC ₫ 2,329,549. 00 ₫21,524,780.24 ₫32,563,244.49 ₫ 55,349,089,665 0.56 % 113 Gần đây 35 TRON TRX/USDT ₫ 1,458. 00 ₫1,223,025,063.46 ₫998,117,662.16 ₫ 48,912,675,464 0.50 % 326 Gần đây 36 Dash DASH/USDT ₫ 2,330,847. 98 ₫14,843,866.07 ₫40,911,152.23 ₫ 54,781,527,093 0.56 % 99 Gần đây 37 Ontology ONT/BTC ₫ 12,703. 16 ₫5,675,917.24 ₫9,327,794.97 ₫ 31,318,963,865 0.32 % 26 Gần đây 38 Chainlink LINK/USDT ₫ 359,104. 37 ₫348,673,032.17 ₫354,920,940.87 ₫ 28,452,256,682 0.29 % 302 Gần đây 39 Ontology Gas ONG/BTC ₫ 31,490. 46 ₫70,541,802.10 ₫45,548,422.87 ₫ 37,288,599,876 0.38 % 165 Gần đây 40 Oasis Network ROSE/USDT ₫ 6,821. 05 ₫46,522,683.11 ₫30,547,766.54 ₫ 10,369,558,669 0.11 % 204 Gần đây 41 Polkadot DOT/BTC ₫ 428,094. 81 ₫199,216,662.49 ₫48,474,809.95 ₫ 19,983,088,247 0.20 % 126 Gần đây 42 Radio Caca RACA/USDT ₫ 47.74 – – ₫ 16,436,964,072 0.17 % 2 Gần đây 43 Ontology Gas ONG/USDT ₫ 32,159. 57 ₫51,505,178.79 ₫46,351,439.83 ₫ 19,106,559,043 0.19 % 104 Gần đây 44 EOS EOS/ETH ₫ 54,018. 69 ₫272,669,162.12 ₫242,068,900.61 ₫ 25,525,288,096 0.26 % 239 Gần đây 45 Qtum QTUM/USDT ₫ 148,161. 55 ₫118,594,004.23 ₫114,834,518.72 ₫ 27,675,592,419 0.28 % 209 Gần đây 46 Enjin Coin ENJ/USDT ₫ 39,588. 90 ₫27,530,821.37 ₫139,522,967.05 ₫ 7,070,976,486 0.07 % 213 Gần đây 47 SushiSwap SUSHI/USDT ₫ 91,938. 89 ₫29,640,757.83 ₫35,824,600.88 ₫ 12,203,315,267 0.12 % 115 Gần đây 48 DODO DODO/USDT ₫ 11,307. 87 ₫14,944,312.84 ₫69,639,255.40 ₫ 6,664,591,201 0.07 % 122 Gần đây 49 Curve DAO Token CRV/USDT ₫ 62,670. 13 ₫162,250,579.88 ₫129,333,707.31 ₫ 16,798,692,841 0.17 % 242 Gần đây 50 Everipedia IQ/USDT ₫ 211.24 ₫115,007,176.14 ₫113,170,179.79 ₫ 21,252,253,011 0.22 % 71 Gần đây

51

Polygon MATIC/USDT ₫ 37,681. 55 ₫255,779,727.40 ₫258,312,087.17 ₫ 23,127,654,423 0.23 % 231 Gần đây 52 Enegra ( EGX ) EGX/USDT ₫ 3,530,218. 56 ₫10,755,289.65 ₫5,265,584.05 ₫ 13,957,299,055 0.14 % 120 Gần đây 53 Ethereum ETH/BTC ₫ 65,161,468. 53 ₫33,269,404,947.88 ₫33,205,669,986.16 ₫ 14,040,256,080 0.14 % 377 Gần đây 54 Axie Infinity AXS/USDT ₫ 1,303,697. 59 ₫91,287,616.85 ₫151,826,135.80 ₫ 7,745,493,958 0.08 % 248 Gần đây 55 BuildUp BUP/USDT ₫ 1,896. 01 ₫28,213,590.70 – ₫ 7,088,639,373 0.07 % 151 Gần đây 56 Loopring LRC/USDT ₫ 20,900. 26 ₫118,295,015.39 ₫40,182,978.62 ₫ 8,031,922,687 0.08 % 174 Gần đây 57 Aave AAVE/USDT ₫ 3,596,720. 35 ₫118,053,280.99 ₫221,121,481.82 ₫ 7,669,218,725 0.08 % 200 Gần đây 58 GuildFi GF/USDT ₫ 48,819. 12 – – ₫ 8,710,850,001 0.09 % 5 Gần đây 59 Celo CELO/USDT ₫ 67,166. 57 ₫113,113,796.18 ₫129,975,899.36 ₫ 6,591,441,865 0.07 % 188 Gần đây 60 The Sandbox SAND/USDT ₫ 91,953. 79 ₫197,564,818.54 ₫148,358,981.53 ₫ 9,304,992,187 0.09 % 287 Gần đây 61 New BitShares NBS/USDT ₫ 270.89 ₫11,508,274.93 ₫10,525,484.81 ₫ 4,951,210,696 0.05 % 50 Gần đây 62 Alien Worlds TLM/USDT ₫ 2,856. 49 ₫127,455,505.45 ₫124,472,017.99 ₫ 6,273,630,377 0.06 % 195 Gần đây 63 Tether Gold XAUT/USDT ₫ 42,209,579. 18 ₫181,427,912.97 ₫189,763,325.22 ₫ 6,451,355,212 0.07 % 216 Gần đây 64 Saito SAITO/USDT ₫ 903.74 ₫47,138,552.22 ₫34,868,399.04 ₫ 6,018,153,283 0.06 % 179 Gần đây 65 Dego Finance DEGO/USDT ₫ 86,382. 04 ₫41,063,638.42 ₫95,703,501.22 ₫ 5,681,119,537 0.06 % 174 Gần đây 66 Celer Network CELR/USDT ₫ 1,099. 11 ₫20,921,093.16 ₫38,476,439.94 ₫ 5,190,165,603 0.05 % 159 Gần đây 67 GXChain GXC/BTC ₫ 36,103. 71 ₫88,896,277.06 ₫99,458,167.82 ₫ 6,387,833,389 0.06 % 161 Gần đây 68 Klaytn KLAY/USDT ₫ 27,043. 52 ₫75,007,706.58 ₫53,855,227.27 ₫ 5,358,346,003 0.05 % 143 Gần đây 69 MobileCoin MOB/USDT ₫ 121,866. 15 ₫26,190,589.01 ₫25,460,820.28 ₫ 6,262,748,000 0.06 % 18 Gần đây 70 1 inch Network 1INCH/USDT ₫ 37,227. 42 ₫472,540,457.85 ₫518,612,214.39 ₫ 5,900,930,084 0.06 % 273 Gần đây 71 Compound COMP/USDT ₫ 2,834,915. 00 ₫129,558,236.06 ₫128,931,413.70 ₫ 5,501,877,429 0.06 % 171 Gần đây 72 Aragon ANT/USDT ₫ 131,743. 51 ₫28,586,539.52 ₫35,612,427.32 ₫ 5,246,621,954 0.05 % 91 Gần đây 73 Aurora AURORA/USDT ₫ 244,004. 78 ₫60,299,165.42 ₫23,067,715.37 ₫ 3,713,519,545 0.04 % 216 Gần đây 74 Gitcoin GTC/USDT ₫ 166,893. 27 ₫67,685,380.59 ₫51,833,607.18 ₫ 4,846,303,988 0.05 % 149 Gần đây 75 BigONE Token ONE/USDT ₫ 36.51 ₫73,654,377.30 ₫47,210,211.74 ₫ 5,812,146,888 0.06 % 119 Gần đây 76 Chiliz CHZ/USDT ₫ 4,567. 65 ₫210,329,607.33 ₫165,875,710.54 ₫ 4,871,505,757 0.05 % 245 Gần đây 77 BigONE Token ONE/BTC ₫ 36.39 ₫2,368,424.17 ₫164,283,690.75 ₫ 4,428,679,614 0.04 % 174 Gần đây 78 Darwinia Network RING/USDT ₫ 656.22 ₫55,342,597.95 ₫45,930,117.94 ₫ 3,753,219,888 0.04 % 9 Gần đây 79 SKALE Network SKL/USDT ₫ 3,378. 74 ₫57,851,205.97 ₫106,930,116.25 ₫ 5,846,549,886 0.06 % 86 Gần đây 80 Maker MKR/USDT ₫ 45,208,776. 61 ₫39,976,265.10 ₫46,404,038.10 ₫ 4,181,243,863 0.04 % 136 Gần đây 81 BigONE Token ONE/ETH ₫ 35.19 – ₫19,684,194.13 ₫ 3,949,358,276 0.04 % 6 Gần đây 82 Sarcophagus SARCO/USDT ₫ 15,660. 72 – – ₫ 3,335,121,987 0.03 % 5 Gần đây 83 Nervos Network CKB/USDT ₫ 329.02 ₫18,116,170.64 ₫15,555,079.19 ₫ 4,051,835,782 0.04 % 70 Gần đây 84 The Graph GRT/USDT ₫ 9,187. 08 ₫12,183,878.03 ₫8,017,514.63 ₫ 4,922,279,064 0.05 % 109 Gần đây 85 Perpetual Protocol PERP/USDT ₫ 133,946. 67 ₫30,861,676.14 ₫106,474,315.57 ₫ 3,831,513,475 0.04 % 153 Gần đây 86 Adventure Gold AGLD/USDT ₫ 24,114. 57 ₫116,077,111.01 ₫103,043,157.48 ₫ 4,093,120,285 0.04 % 167 Gần đây 87 Decentraland MANA/USDT ₫ 64,874. 71 ₫120,599,393.00 ₫74,211,487.58 ₫ 3,495,017,676 0.04 % 228 Gần đây 88 Ren REN/USDT ₫ 7,849. 66 ₫19,567,214.42 ₫11,432,982.76 ₫ 3,372,083,926 0.03 % 76 Gần đây 89 Internet Computer ICP/USDT ₫ 450,157. 71 ₫27,743,938.87 ₫59,808,321.71 ₫ 5,020,220,349 0.05 % 133 Gần đây 90 Fantom FTM/USDT ₫ 43,884. 98 ₫63,627,817.70 ₫18,293,534.01 ₫ 3,397,144,834 0.03 % 49 Gần đây 91 Horizen ZEN/USDT ₫ 910,987. 50 ₫29,129,126.52 ₫78,696,769.98 ₫ 3,668,644,060 0.04 % 176 Gần đây 92 Linear LINA/USDT ₫ 579.13 ₫64,851,977.17 ₫49,283,227.45 ₫ 4,371,356,774 0.04 % 133 Gần đây 93 Realy REAL/USDT ₫ 128,973. 31 ₫21,219,511.83 ₫15,770,043.01 ₫ 4,866,327,518 0.05 % 150 Gần đây 94 Neo NEO/BTC ₫ 486,158. 44 ₫34,481,167.76 ₫51,763,142.68 ₫ 3,670,958,642 0.04 % 134 Gần đây 95 Injective INJ/USDT ₫ 100,480. 14 ₫18,570,225.13 ₫5,639,201.85 ₫ 4,395,683,981 0.04 % 61 Gần đây 96 ConstitutionDAO PEOPLE/USDT ₫ 1,449. 36 ₫3,613,782.21 ₫2,902,104.37 ₫ 3,275,827,230 0.03 % 9 Gần đây 97 Phala Network PHA/USDT ₫ 6,988. 95 ₫963,391,831.20 ₫963,391,831.20 ₫ 3,198,504,210 0.03 % 270 Gần đây 98 Audius AUDIO/USDT ₫ 23,682. 95 ₫93,010,380.19 ₫92,184,401.87 ₫ 3,508,397,356 0.04 % 160 Gần đây 99 GXChain GXC/USDT ₫ 36,042. 43 ₫414,492,122.28 ₫416,598,109.85 ₫ 5,233,031,953 0.05 % 247 Gần đây 100 Bitcoin SV BSV/BTC ₫ 2,096,498. 59 ₫6,545,013.21 ₫13,111,276.46

₫4,330,373,342

0.04 % 49 Gần đây

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *