Bất động sản đầu tư là gì? – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Theo Mục III,Thông tư 161/2007/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư” quy định như sau:

Bất động sản (BĐS) đầu tư là bất động sản, gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất; Cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:    

– Sử dụng trong sản xuất, phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho những mục tiêu quản trị ; hoặc :
– Bán trong kỳ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thường thì .

Các trường hợp được ghi nhận là BĐS đầu tư:

– Quyền sử dụng đất ( do Doanh Nghiệp bỏ tiền ra mua lại ) nắm giữ trong thời hạn dài để chờ tăng giá
– Quyền sử dụng đất ( do Doanh Nghiệp bỏ tiền ra mua lại ) nắm giữ mà chưa xác lập rõ mục tiêu sử dụng trong tương lai
– Nhà do Doanh Nghiệp chiếm hữu ( hoặc do Doanh Nghiệp thuê kinh tế tài chính ) và cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động giải trí
– Nhà đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động giải trí
– Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động giải trí .

Xem thêm  Mẫu quyết định thành lập to tư vấn giám sát công trình

Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận là BĐS đầu tư

– Đối với những BĐS mà một phần DN nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá và một phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cho quản lý:

+ Nếu những phần gia tài này được bán riêng rẽ ( hoặc cho thuê riêng rẽ theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động giải trí : Doanh Nghiệp sẽ hạch toán phần gia tài dùng để cho thuê hoặc chờ tăng giá là BĐS Nhà Đất đầu tư
+ Nếu phần gia tài dùng cho sản xuất và quản trị : Doanh Nghiệp hạch toán là TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình dung .

– Trường hợp BĐS không bán được riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh hoặc cho quản lý là không đáng kể (dưới 20% diện tích) = > Hạch toán là BĐS đầu tư.

Ví dụ: DN có một toà nhà có trên 80% diện tích chuyên cho thuê hoạt động và dưới 20% diện tích sử dụng làm văn phòng công ty thì toà nhà đó được hạch toán là BĐS đầu tư.

– Trường hợp DN cung cấp các dịch vụ liên quan cho những người sử dụng BĐS do DN sở hữu là một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ thoả thuận => DN sẽ hạch toán tài sản này là BĐS đầu tư.

Xem thêm  Tổng mức đầu tư xây dựng công là gì ? - Blog Xây dựng

Ví dụ: DN sở hữu toà nhà cho các đơn vị khác thuê làm văn phòng (cho thuê hoạt động) đồng thời cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và an ninh đối với toà nhà cho thuê này.

– Nếu một Công ty con cho Công ty mẹ hoặc Công ty con khác trong cùng một tập đoàn thuê hoặc sử dụng và nắm giữ một BĐS:

=> Bất Động Sản Nhà Đất đó được hạch toán là BĐS Nhà Đất đầu tư trên Báo cáo kinh tế tài chính riêng của Công ty con có BĐS Nhà Đất đó hoặc Báo cáo kinh tế tài chính riêng của Công ty mẹ nếu Công ty mẹ cho những Công ty con thuê ( nếu nó thoả mãn định nghĩa BĐS đầu tư ), nhưng không được phản ánh là BĐS Nhà Đất đầu tư trong Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất .

Dich vu ke toan tron goi so 1

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *