Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư – Blog Xây dựng

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi, tính hiệu suất cao, dự kiến nguồn vốn và mức vốn của chương trình đầu tư công, dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Điều 29 và Điều 31 Luật Đầu tư công số 39/2019 / QH14 như sau :

Điều 29. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công

Nội dung đa phần của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công gồm có :

1. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

2. Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi và quy mô chương trình ;
3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu tổ chức nguồn lực thực thi chương trình, gồm có hạng mục dự án Bất Động Sản, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công, kêu gọi những nguồn vốn và nguồn lực khác ;
4. Dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn và tiến trình thực thi chương trình tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hài hòa và hợp lý, bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;
5. Xác định ngân sách tương quan trong quy trình thực thi và ngân sách quản lý và vận hành sau khi chương trình kết thúc ;
6. Phân tích, nhìn nhận sơ bộ những tác động ảnh hưởng, tác động ảnh hưởng về thiên nhiên và môi trường, xã hội của chương trình, thống kê giám sát hiệu suất cao đầu tư về mặt kinh tế tài chính – xã hội của chương trình ;
7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần của chương trình theo pháp luật của pháp lý ;

Xem thêm  Tài Chính Doanh Nghiệp - Corporate Finance | Tiki

8. Giải pháp tổ chức thực hiện.

Điều 31. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C

Nội dung đa phần của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C gồm có :
1. Sự thiết yếu đầu tư, những điều kiện kèm theo để triển khai đầu tư, nhìn nhận về sự tương thích với quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch, kế hoạch đầu tư ;
2. Mục tiêu, quy mô, khu vực và khoanh vùng phạm vi đầu tư ;
3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu tổ chức nguồn vốn đầu tư, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc kêu gọi những nguồn vốn, nguồn lực khác để thực thi dự án Bất Động Sản ;
4. Dự kiến quy trình tiến độ tiến hành thực thi đầu tư, dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hài hòa và hợp lý, bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành;

Xem thêm: Có chuyển tiền USD vào tài khoản VNĐ tại ngân hàng được không?

Xem thêm  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới tại Việt Nam

6. Phân tích, nhìn nhận sơ bộ tác động ảnh hưởng về môi trường tự nhiên, xã hội ; xác lập sơ bộ hiệu suất cao đầu tư về kinh tế tài chính – xã hội ;
7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần ( nếu có ) ;
8. Giải pháp tổ chức triển khai triển khai .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *