Asset là gì – Làm cha cần cả đôi tay

Bạn đang xem :

Tài sản (Assets)

Tài sản ( tiếng Anh : Assets ) là một bộ phận không hề tách rời của báo cáo giải trình báo cáo giải trình kinh tế tài chính kinh tế tài chính, tượng trưng cho một nguồn lực kinh tế tài chính kinh tế tài chính mà thành viên hay công ty có quyền và quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp mà những thành viên hay doanh nghiệp khác không có. Bạn đang xem : Asset là gì

Khái niệm

Tài sản trong tiếng Anh là Assets.

Chuẩn mực kế toán Nước Ta ( VAS 01 ) định nghĩa “ gia tài là nguồn lực do doanh nghiệp trấn áp và hoàn toàn có thể thu được quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai ”. Định nghĩa này cho thấy có sự độc lạ giữa lao lý của pháp luật và pháp luật của kế toán về gia tài .
Bạn đang đọc :
Trên phương diện pháp lí, gia tài của một doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, tuy nhiên trên phương diện kế toán, gia tài được báo cáo giải trình trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu, mà chỉ cần thuộc quyền trấn áp của doanh nghiệp đó nhằm mục đích phân phối nhu yếu “ coi trọng thực chất hơn hình thức ” của kế toán .
Xem thêm : Khái Niệm Và đặc thù Doanh Nghiệp Cổ Phần Là Gì

Phân loại tài sản

Tài sản được trình diễn trên bảng cân đối kế toán theo tính thanh toán giảm dần và được chia thành hai khuôn khổ cơ bản : gia tài thời gian ngắn và gia tài dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tiền và các tài khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.

Xem thêm :
Ví dụ : Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang báo cáo giải trình số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhà nước tại ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái chỉ là 89,5 tỉ đồng trong khi những khoản tương tự tiền ( tiền gửi ngân hàng nhà nước có kì hạn và những khoản cho công ty con vay có thời hạn không quá 3 tháng ) lên tới 331,2 tỉ đồng .

Xem thêm: Concern Là Gì

Tài sản dài hạn (Long-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trên một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản dài hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, đầu tư dài hạn và các khoản trả trước dài hạn.

Xem thêm :

Ví dụ : Một doanh nghiệp thường có gia tài cố định và thắt chặt hữu hình như nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, thiết bị sản xuất, thiết bị quản lí, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, … Mặt khác, những loại gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung thường gồm có : quyền sửu dụng đất, thương hiệu thương mại, sáng tạo, ứng dụng máy tính, … ( Tài liệu tìm hiểu thêm : Giáo trình Báo cáo kinh tế tài chính nghiên cứu và phân tích – dự báo và định giá, NXB Đại học Kinh tế quốc dân )
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *