“assessment” là gì? Nghĩa của từ assessment trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

assessment

assessment /ə’sesmənt/

 • danh từ
  • sự định giá (một vật) để đánh thuế; sự đánh giá; sự ước định
  • sự đánh thuế
  • mức định giá đánh thuế; thuế


 đánh giá
 • DAR (damage assessment routines): thủ tục đánh giá thiệt hại
 • assessment of the quality: sự đánh giá chất lượng âm thanh
 • damage assessment routines (DAR): thủ tục đánh giá thiệt hại
 • land use assessment: sự đánh giá sử dụng đất
 • landscape assessment: đánh giá cảnh quan
 • quality assessment: sự đánh giá chất luợng
 • quantity of assessment: lượng đánh giá
 • risk assessment: sự đánh giá rủi ro
 • social-impact assessment: đánh giá ảnh hưởng đến xã hội
 •  sự đánh giá
 • assessment of the quality: sự đánh giá chất lượng âm thanh
 • land use assessment: sự đánh giá sử dụng đất
 • quality assessment: sự đánh giá chất luợng
 • risk assessment: sự đánh giá rủi ro
 • Lĩnh vực: điện lạnh
   sự thẩm định
  Lĩnh vực: cơ khí & công trình
   sự ước định
  DAR (damage assessment routines)
   chương trình định giá hư hại
  damage assessment routines (DAR)
   thủ tục định giá hư hại
  scale of assessment
   mức đóng góp thuế
  staff assessment rates
   mức đóng góp của nhân viên
  system of quality assessment
   hệ thống đánh gia chất lượng
  technical assessment
   sự giám định kỹ thuật
  technology assessment
   sự giám định công nghệ

   định giá
 • special assessment: mức định giá thuế đặc biệt
 • tax assessment: sự định giá trị tính thuế, xác định số tiền thuế, tính thuế
 • tax assessment: sự định giá trị tính thuế
 •  phần (tiền) đóng góp
   phần đóng
 • budget assessment: phần đóng góp vào ngân sách
 •  số tiền ấn định (phải trả)
   sự đánh giá
 • assessment of loss: sự đánh giá tổn thất
 • assessment of performance: sự đánh giá tính năng
 • duty assessment: sự đánh giá quan thuế
 • inaccurate market assessment: sự đánh giá thị trường không chính xác
 • market assessment: sự đánh giá thị trường
 • presumptive assessment: sự đánh giá khoán
 • tasting assessment: sự đánh giá bằng thử
 • technology assessment: sự đánh giá kỹ thuật
 •  sự đánh giá (tài sản)
   sự định giá để đánh thuế
   tính giá
   tính tiền thuế
   ước lượng (mức tổn thất)
  assessment book
   sổ thuế
  assessment book
   thuế bạ
  assessment commission
   ủy ban bổ thuế
  assessment fund
   quỹ trả thuế
  assessment insurance
   bảo hiểm lẫn nhau
  assessment insurance
   bảo hiểm trưng thuế
  assessment of contributions
   sự định mức hội phí
  assessment of damages
   sự xác định mức tiền bồi thường thiệt hại
  assessment roll
   sổ tính thuế
  assessment scale
   bảng tính sẵn mức hội phí
  assessment tax
   thuế ruộng đất
  assessment tax
   thuế trực thu
  base of assessment
   tiêu chuẩn đánh thuế
  company assessment

  .

   đánh giá điều kiện nội bộ công ty
  compulsory assessment
   thuế khóa cưỡng bách
  damage assessment
   đánh giá thiệt hại
  duty assessment
   đánh giá nộp thuế
  duty assessment
   giá đánh thuế
  general operations assessment
   bảng tổng kết hoạt động chung
  loss (es) assessment
   đánh giá tổn thất
  loss (es) assessment
   định mức thiệt hại
  market assessment
   đánh giá thị trường
  monopoly assessment
   sự đánh thuế độc quyền
  needs assessment
   đánh giá nhu cầu

  [ ə ‘ sesmənt ]

 • danh từ

  o   sự định giá để đánh thuế; sự đánh giá; sự ước định

  o   mức định giá đánh thuế; thuế

 • Từ điển chuyên ngành Pháp luật

  Assessment:
  (1) Số tiền ấn định.
  (2) (Trong luật hình sự) Giám định tâm thần của nghi phạm tại thời điểm gây án.
  (3) (Trong luật dân sự) Giám định tâm thần của một người để đánh giá khả năng quản lý tài sản, khả năng đưa ra quyết định liên quan đến việc chăm sóc bản thân hay để thuê luật sư và cung cấp thông tin.
  (4) (Trong luật gia đình) Giám định khả năng của cha mẹ trong việc chăm sóc con cái.

  Xem thêm: appraisal, judgment, judgement

  Source: https://wikifin.net
  Category: Blog

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *