Lệnh ALTER trong MySQL

Lệnh ALTER trong MySQL

Bạn đang đọc: Lệnh ALTER trong MySQL

Lệnh ALTER trong MySQL là thực sự hữu ích khi bạn muốn thay tên cho một bảng, cho bất kỳ trường nào hoặc nếu bạn muốn thêm hoặc xóa một cột đang tồn tại trong một bảng.

Đầu tiên, tạo một bảng hocphik61 :

//Lua chon co so du lieu
USE sinhvien;
//Tao bang hocphik61

CREATE TABLE hocphik61 (
  ten VARCHAR(40),
  hocphi INT
);

//Hien thi tat ca cac cot trong bang hocphik61
SHOW COLUMNS FROM hocphik61;
//ket qua la:
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| ten   | varchar(40) | YES |   | NULL  |    |
| hocphi | int(11)   | YES |   | NULL  |    |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+

Quảng cáo

Xóa, thêm hoặc tái định vị một cột trong MySQL

Giả sử bạn muốn xóa một cột đang tồn tại ten từ bảng MySQL trên, thì bạn sử dụng mệnh đề DROP cùng với lệnh ALTER như sau:

ALTER TABLE hocphik61 DROP ten;

Một lệnh DROP sẽ không làm việc nếu cột chỉ nằm ở bên trái của bảng.

Để thêm một cột, sử dụng ADD và xác định định nghĩa cột. Lệnh sau phục hồi cột ten cho bảng hocphik61:

ALTER TABLE hocphik61 ADD ten VARCHAR(40);

Sau khi thông báo lệnh này, bảng hocphik61 sẽ chứa cùng hai cột như nó đã chứa khi bạn lần đầu tạo bảng đó, nhưng sẽ không có cùng cấu trúc. Đó là bởi vì các cột mới được thêm vào phần cuối bảng theo mặc định. Vì thế, ngay cả khi lúc ban đầu cột ten là cột đầu tiên trong bảng hocphik61, thì bây giờ nó là cột cuối cùng.

SHOW COLUMNS FROM hocphik61;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| hocphi | int(11)   | YES |   | NULL  |    |
| ten   | varchar(40) | YES |   | NULL  |    |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+

Để chỉ rằng bạn muốn một cột tại một vị trí cụ thể bên trong một bảng, hoặc sử dụng FIRST để làm nó trở thành cột đầu tiên hoặc AFTER ten_cot để chỉ rằng cột mới nên được đặt sau cột ten_cot. Bạn thử các lệnh ALTER TABLE sau, sử dụng SHOW COLUMNS sau mỗi lệnh để xem hiệu quả của mỗi lệnh đó:

ALTER TABLE hocphik61 DROP ten;
ALTER TABLE hocphik61 ADD ten VARCHAR(40) FIRST; //them cot ten thanh cot dau tien
ALTER TABLE hocphik61 DROP ten;
ALTER TABLE hocphik61 ADD ten VARCHAR(40) AFTER hocphi; //them cot ten sau cot hocphi

FIRST và AFTER specifier chỉ thao tác với mệnh đề ADD. Điều này nghĩa là nếu bạn muốn tái định vị một cột đang sống sót bên trong một bảng, tiên phong bạn phải DROP nó và sau đó Địa Chỉ nó tại vị trí mới .

Thay đổi một định nghĩa hoặc tên cột trong MySQL

Để thay đổi một định nghĩa cột, sử dụng mệnh đề MODIFY hoặc CHANGE cùng với lệnh ALTER. Ví dụ, để thay đổi cột ten từ VARCHAR(40) thành VARCHAR(20), bạn sử dụng:

ALTER TABLE hocphik61 MODIFY ten VARCHAR(20);

Với CHANGE, cú pháp có hơi chút độc lạ. Sau từ khóa CHANGE, bạn xác lập cột bạn muốn đổi khác, sau đó xác lập định nghĩa mới, gồm có tên mới của nó. Bạn xem ví dụ :

ALTER TABLE hocphik61 CHANGE ten hoten VARCHAR(60);

Nếu giờ đây bạn sử dụng CHANGE để quy đổi hoten từ VARCHAR ( 60 ) về VARCHAR ( 40 ) mà không đổi khác tên cột, lệnh sẽ là :

ALTER TABLE hocphik61 CHANGE hoten hoten VARCHAR(40);

Quảng cáo

Tác động của ALTER TABLE trên các giá trị NULL và DEFAULT

Khi bạn MODIFY hoặc CHANGE một cột, bạn cũng hoàn toàn có thể xác lập có hay không cột đó hoàn toàn có thể chứa những giá trị NULL và giá trị DEFAULT của nó là gì. Thực tế, nếu bạn không làm điều này, MySQL sẽ tự động hóa gán những giá trị cho những thuộc tính này .
Trong ví dụ sau, cột NOT NULL sẽ có giá trị mặc định là 4000000 .

ALTER TABLE hocphik61 
  MODIFY hocphi BIGINT NOT NULL DEFAULT 4000000;

Nếu bạn không sử dụng lệnh trên, thì MySQL sẽ điền những giá trị NULL vào tổng thể những cột .

Thay đổi giá trị DEFAULT của một cột trong MySQL

Bạn hoàn toàn có thể đổi khác một giá trị mặc định cho bất kể cột nào bởi sử dụng lệnh ALTER. Bạn thử ví dụ sau :

ALTER TABLE hocphik61 ALTER hocphi SET DEFAULT 3000000;

//hien thi cac cot
SHOW COLUMNS FROM hocphik61;

//ket qua la:
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| ten   | varchar(40) | YES |   | NULL  |    |
| hocphi | int(11)   | YES |   | 3000000 |    |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+

Bạn hoàn toàn có thể xóa ràng buộc DEFAULT từ bất kể cột nào bởi sử dụng mệnh đề DROP cùng với lệnh ALTER .

ALTER TABLE hocphik61 ALTER hocphi DROP DEFAULT;

//hien thi cac cot
SHOW COLUMNS FROM hocphik61;

//ket qua la:
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| ten   | varchar(40) | YES |   | NULL  |    |
| hocphi | int(11)   | YES |   | NULL  |    |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+

Thay đổi một kiểu bảng trong MySQL

Bạn có thể thay đổi một kiểu bảng bởi sử dụng TYPE cùng với lệnh ALTER. Bạn xem ví dụ sau để thay đổi hocphik61 thành kiểu bảng MyISAM.

Để tìm kiểu bảng hiện tại, sử dụng lệnh SHOW TABLE STATUS .

ALTER TABLE hocphik61 ENGINE = MyISAM;

Để tìm kiểu bảng hiện tại, sử dụng lệnh SHOW TABLE STATUS .

SHOW TABLE STATUS LIKE 'hocphik61'

Kết quả giống như sau :
Lệnh ALTER trong MySQL-PHP

Thay tên cho bảng trong MySQL

Để thay tên cho một bảng, sử dụng tùy chọn RENAME của lệnh ALTER TABLE. Bạn xem ví dụ sau để đổi tên hocphik61 thành hocphik62.

ALTER TABLE hocphik61 RENAME TO hocphik62;

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh ALTER để tạo và xóa INDEX trên một MySQL file. Chúng ta sẽ xem tính năng này trong chương sau .
Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile …. mới nhất của chúng tôi .

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *